Artist: 
Search: 
alan - Chi Bi: Da Jiang Dong Qu lyrics (English translation). | kan da jiang dong qu
, lang hua tao jin qian gu ying xiong
, xiao zhi dian jiang shan
, shi fei...
04:10
video played 646 times
added 7 years ago
Reddit

alan - Chi Bi: Da Jiang Dong Qu (English translation) lyrics

ZH: kan da jiang dong qu
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A30720

ZH: lang hua tao jin qian gu ying xiong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3641.V2_Json.Translate.48DD3C91

ZH: xiao zhi dian jiang shan
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3743.V2_Json.Translate.48B6E4FE

ZH: shi fei cheng bai ju hui fei yan mie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE21D4

ZH: ci di yi wei bie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A3073F

ZH: qing shan jiu yu chu xie hao qing que xiang shui shuo
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3641.V2_Json.Translate.48DD3CAE

ZH: ji yu nan she
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3641.V2_Json.Translate.48DD3CB4

ZH: dong feng qie zan jie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C2D2

ZH: liu nian si shui zu yin nan chong die
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE21E3

ZH: chi bi nan bian
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE21E8

ZH: feng liu yun san chu
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.491688F4

ZH: zhi sheng xia dang shi ming yue
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A3078D

ZH: wang hai kuo tian kong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C333

ZH: gu ren bu ceng ru meng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE2216

ZH: ji du xi yang hong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C343

ZH: wan zhong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3641.V2_Json.Translate.48DD3D11

ZH: fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C34C

ZH: zan ji tian di zhi jian di you nan fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A307A9

ZH: duo qing ying xiao wo hua fa sheng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.4916893E

ZH: dan wei jun gu du chen yin zhi jin
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE2233

ZH: yi shi yu liang yi hu jiu wan gu xiao chen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3641.V2_Json.Translate.48DD3D37

ZH: ren dao shi fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.4916894F

ZH: he ni zhong xu yi bie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A307C6

ZH: qiu yue chun feng can xue
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A30AE2

ZH: wang hai kuo tian kong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C3A

ZH: gu ren bu ceng ru meng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C3D

ZH: ji du xi yang hong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3737.V2_Json.Translate.48FE2460

ZH: wan zhong
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C4A

ZH: fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3743.V2_Json.Translate.48B6E87B

ZH: zan ji tian di zhi jian di you nan fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3743.V2_Json.Translate.48B6E87F

ZH: duo qing ying xiao wo hua fa sheng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C5C

ZH: dan wei jun gu du chen yin zhi jin
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3743.V2_Json.Translate.48B6E88C

ZH: yi shi yu liang yi hu jiu wan gu xiao chen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C6E

ZH: ren dao shi fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C6C6

ZH: he ni zhong xu yi bie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A30B19

ZH: fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C78

ZH: zan ji tian di zhi jian zhu ke nan fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C6D6

ZH: duo qing ying xiao wo hua fa sheng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C85

ZH: dan wei jun gu du chen yin zhi jin
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3743.V2_Json.Translate.48B6E8A6

ZH: yi shu yu liang yi hu jiu rong ma yi sheng
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C8D

ZH: ren dao shi fen jiu bi he he jiu bi fen
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3835.V2_Json.Translate.48A30B39

ZH: ren sheng zong shi yi bie
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3643.V2_Json.Translate.49168C92

ZH: tian ya gong ci ming yue
EN: ArgumentOutOfRangeException: 'from' must be a valid language : ID=3644.V2_Json.Translate.4915C6F7