Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - Trapped In The Drive-Thru (part 1) lyrics (Bulgarian translation). | Seven O'Clock in the evening
, Watchin somethin' stupid on TV
, I'm zoned out on the sofa
, When my...
05:00
video played 1,919 times
added 8 years ago
Reddit

Weird Al Yankovic - Trapped In The Drive-Thru (part 1) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Seven O'Clock in the evening
BG: Седем часа вечерта

EN: Watchin somethin' stupid on TV
BG: Наблюдавам нещо глупаво по телевизията

EN: I'm zoned out on the sofa
BG: Аз съм вилно се на дивана

EN: When my wife comes in the room and sees me
BG: Когато жена ми идва в стаята и ме вижда

EN: She says "Is this 'Behind the Music'
BG: Тя казва:'Това ли е" Зад Музика'

EN: With Lynard Skynard?"
BG: С Lynard Skynard?'

EN: And I say "I don't know.
BG: И аз казвам'аз не знам.

EN: Say, it's gettin' late...watcha wanna do for dinner?
BG: Да кажем, че е на път да станат късно ... Watcha искам да направя за вечеря?

EN: She says "I kinda had a big lunch.
BG: Тя казва:'Аз доста имаше голям обяд.

EN: So I'm not super hungry."
BG: Така че аз не съм супер гладен.'

EN: I said "Well you know, baby, I'm not starvin' either
BG: Казах:'Е ли, скъпа, аз не съм умират от глад или

EN: But I could eat."
BG: Но мога да ям.'

EN: She said "So whadya have in mind?"
BG: Тя каза:'Така че whadya имате предвид?"

EN: I said "I don't know what about you?"
BG: Аз казах:'Не знам какво ти?"

EN: She said "I don't care, if you're hungry, let's eat."
BG: Тя каза:'Не ми пука, ако сте гладни, нека да яде."

EN: I said "That's what we're gonna do!"
BG: Казах'Това е, което ние ще направим!"

EN: "But first you gotta tell me
BG: "Но първо трябва да ми кажете

EN: What it is you're hungry for!"
BG: Какво е това, че сте гладни за!'

EN: And she says "Let me think...
BG: А тя казва:'Нека да помисля ...

EN: ...What's left in our refridgerator?"
BG: ... Какво е останало в нашата хладилника?'

EN: I said "Well, there's tuna, I know."
BG: Казах:'Е, има и риба тон, което знам."

EN: She said "That went bad a week ago!"
BG: Тя каза:'Това беше там лошо преди седмица!"

EN: I said "Is the chili OK?"
BG: Казах'Дали чили OK?"

EN: She said "You finished that yesterday!"
BG: Тя каза:'Вие готови, че вчера!"

EN: I hopped up and I said
BG: Аз фуния и казах

EN: "I don't know, do you want to get something delivered?"
BG: "Аз не знам, искаш ли да се представено нещо?"

EN: She's like "Why would I want to eat liver?
BG: Тя е като'Защо бих искал да се яде черен дроб?

EN: I don't even like liver!"
BG: Аз дори не като черен дроб!'

EN: I'm like "No, I said 'delivered'."
BG: Аз съм като'Не, аз казах" доставени'."

EN: She's like "I heard you say liver!"
BG: Тя е като'аз чух как каза черния дроб!"

EN: I'm like "I should know what I said..."
BG: Аз съм като'Аз трябва да знаят това, което казах ..."

EN: She's like "Whatever, I just don't want any liver!"
BG: Тя е като'Няма нищо, аз просто не искам черен дроб!"

EN: Well I was gonna say something
BG: Ами аз, че ще кажа нещо

EN: But my cell phone started to ring
BG: Но мобилния ми телефон започва да звъни

EN: Now who could be callin' me?
BG: Сега кой може да се вика ме?

EN: Well I checked my caller ID
BG: Ами аз проверих моя номер

EN: It was just cousin Larry
BG: Това беше просто братовчед Лари

EN: Callin' for the third time today...
BG: Вика за трети път днес ...

EN: My wife said "Let it go to voicemail."
BG: Жена ми каза:'Остави го да гласова поща."

EN: I said, "OK."
BG: Казах:'ОК".

EN: "Where were we? Oh, Dinner, Right
BG: "Къде беше? О, вечеря, Право

EN: So what d'ya want to do?"
BG: И така, какво d'ти искаш да направиш?'

EN: She said "Why don't you whip up somethin in the kitchen?"
BG: Тя каза:'Защо не привличам нещо в кухнята?"

EN: "Yeah," I said, "Why don't you?"
BG: "Да, казах аз," Защо не?'

EN: And then she said "Baby, can't we just go out to dinner, please?"
BG: И тогава тя каза:'Скъпа, не можем просто да излезем на вечеря, моля?"

EN: I says "No"
BG: Аз казвам'Не"

EN: She says "Yes"
BG: Тя казва:'Да"

EN: I says "No"
BG: Аз казвам'Не"

EN: She says "Yes"
BG: Тя казва:'Да"

EN: I says "No"
BG: Аз казвам'Не"

EN: She says "Yes...
BG: Тя казва:'Да ...

EN: ...Oh, here's your keys"
BG: ... О, тук е ключът'

EN: I step a little bit closer
BG: I стъпка малко по-близо

EN: Say "OK, where ya want to go?"
BG: Кажи:'Добре, когато те искат да отидат?"

EN: She says "How about The Ivy?"
BG: Тя казва:'Какво ще кажете на Айви?"

EN: I said "Yeah, well I don't know..."
BG: Казах'Да, и аз не знам ..."

EN: I don't feel like gettin all dressed up
BG: Аз не се чувствам като почваш всички облечени

EN: And eatin' expensive food
BG: И скъпи ядеш храна

EN: She's says "Olive Garden?"
BG: Тя казва:'Маслиново градина?"

EN: I say "Nah, I'm not in the mood...
BG: Казвам'Не, аз не съм в настроение ...

EN: ...And Burrito King would make me gassy
BG: ... И Burrito крал ще ме карат да гризу

EN: There's no doubt"
BG: Няма никакво съмнение'

EN: She says "Just forget about it"
BG: Тя казва:'Забрави за него"

EN: I said "No, I swear I'm gonna take you out!"
BG: Казах'Не, кълна се аз ще ви отведе вън!"

EN: Then I get an idea
BG: Тогава получите представа

EN: I says "I know what we'll do!"
BG: Аз казва:'Аз знам какво ще правя!"

EN: She says "What?"
BG: Тя казва:'Какво?"

EN: I say "Guess"
BG: Казвам'Guess"

EN: She says "What?"
BG: Тя казва:'Какво?"

EN: I say "We're goin' to the drive-thru!"
BG: Аз казвам'Ние отиваме на Drive-Thru!"

EN: So we head out the front door
BG: Така че главата на входната врата

EN: Open the garage door
BG: Отворете вратата на гаража

EN: Then I open the car doors
BG: Тогава отвори врати на автомобила

EN: And we get in those car doors
BG: И ние се в тези врати на автомобила

EN: Put my key in the ignition
BG: Сложи си ключа на запалването

EN: And then I turn it sideways
BG: И тогава го странично

EN: Then we fasten our seat belts
BG: След това затегнете нашите предпазни колани

EN: As we pull out the driveway
BG: Като извадя пътя

EN: Then we drive to the drive-thru
BG: След това можем да карам на Drive-Thru

EN: Heading off to the drive-thru
BG: Функция на разстояние до Drive-Thru

EN: We're approaching the drive-thru
BG: Ние сме приближава Drive-Thru

EN: Getting close to the drive-thru!
BG: Първи в близост до Drive-Thru!

EN: Almost there at the drive-thru
BG: Почти там по Drive-Thru

EN: Now we're here at the drive thru
BG: Сега ние сме тук, на преход през

EN: Here in line at the drive-thru
BG: Тук, в съответствие на Drive-Thru

EN: Did I mention the drive-thru?
BG: Споменах ли, устройството-Thru?

EN: Well here we are
BG: Ами ние сме тук

EN: In the drive-thru line, me and her.
BG: В Drive-Thru линия, мен и нея.

EN: Cars in front of us, cars in back of us.
BG: Автомобили пред нас, автомобили в гърба на нас.

EN: All just waiting to order
BG: Всички, които чакат да поръчате

EN: There's some idiot in a Volvo
BG: Има някои идиот в Volvo

EN: With his brights on behind me
BG: Със своите ярки зад мен

EN: I lean out the window and scream
BG: Аз постно през прозореца и крещи

EN: "Hey, Whatcha tryin to do, blind me?"
BG: "Хей, Whatcha се опитвам да правя, слепи мен?"

EN: My wife says "Maybe we should park...
BG: Жена ми казва:'Може би трябва да парк ...

EN: ...We could just go eat inside."
BG: ... Бихме могли просто да ядеш вътре.'

EN: I said "I'm wearin' bunny slippers
BG: Казах:'Аз съм зайче носиш чехли

EN: So I ain't leavin' this ride..."
BG: Така че аз няма да си тръгваш'тази вози ..."

EN: Now a woman on a speaker box
BG: Сега жена на бас

EN: Is sayin' "Can I take your order, please?"
BG: Има казвам'Мога ли да взема поръчката ви, моля?"

EN: I said "Yes indeed, you certainly can
BG: Казах'Да, разбира се, вие със сигурност може да

EN: We'd like two hamburgers with onions and cheese."
BG: Ние бихме искали два хамбургера с лук и сирене.'

EN: Then my wife says
BG: Тогава жена ми казва,

EN: "Baby, hold on, I've changed my mind!
BG: "Baby, дръж се, аз съм променил мисленето си!

EN: I think I'm gonna have a chicken sandwich
BG: Мисля, че аз ще трябва сандвич пиле

EN: Instead, this time"
BG: Вместо това, този път'

EN: I said "You always get a cheeseburger!"
BG: Казах'Вие винаги получавате един чийзбургер!"

EN: She says "That's not what I'm hungry for."
BG: Тя казва:'Това не е това, което аз съм гладен за".

EN: I put my head in my hands and screamed,
BG: Сложих си главата в ръцете си и изкрещя,

EN: "I don't know who you are anymore!"
BG: "Аз не знам кой си вече!"

EN: The voice on the speaker says
BG: Гласът на говорителя казва

EN: "I don't have all day!"
BG: "Аз не разполагат с всички дни!"

EN: I said "Then, take our order,
BG: Казах'Тогава, нашата цел,

EN: And we'll be on our way!
BG: И ние ще бъдем на път!

EN: I wanna get a chicken sandwich
BG: Аз искам да отида сандвич пиле

EN: And I want a cheeseburger, too
BG: И аз искам един чийзбургер, твърде

EN: She's like "You want onions on that?"
BG: Тя е като'Искате лук за това?"

EN: I'm like "Yeah, I already said that I do...
BG: Аз съм като'Да, аз вече казах, че правя ...

EN: ...Plus we need curly fries
BG: ... Плюс това ние трябва къдрава картофи

EN: And don't you dare forget it!
BG: И не си посмял да го забравя!

EN: And two medium root beers
BG: И две средни бири корен

EN: No, just one, we'll split it."
BG: Не, само едно, ние ще ги разделим.'

EN: Then I said "I'm guessin' that
BG: Тогава казах:'Аз съм guessin", че

EN: You're probably not too bright...
BG: Вие вероятно не сте твърде ярко ...

EN: So read me back my order
BG: Така че ми чете гърба ми цел

EN: Let's make sure you got it right."
BG: Да се уверете, че го прави.'

EN: She says "One, you want a chicken sandwich.
BG: Тя казва:'Едно, искате сандвич с пиле.

EN: Two, you want a cheeseburger
BG: Две, искаш ли чийзбургер

EN: Three, curly fries, and a large root beer"
BG: Три, къдрава картофи, и голяма бира корен'

EN: "Stop, don't go no further!"
BG: "Спри, не трябва да излизат повече!"

EN: "I never ordered a large rootbeer
BG: "Никога не съм поръчал голяма rootbeer

EN: I said medium, not large!"
BG: Казах среда, а не голям!'

EN: Then she says "We're havin' a special,
BG: Тогава тя казва:'Ние сме има среща" на специална,

EN: I supersized you at no charge."
BG: Аз ви supersized безплатно.'

EN: "Oh." And that's all
BG: "О". И това е всичко

EN: I could say, was "Oh."
BG: Мога да кажа, е'О".

EN: And she says "Now there is somethin' else
BG: А тя казва:'Сега има нещо друго

EN: That I really think you should know.
BG: Това аз наистина мисля, че трябва да знаете.

EN: You can have unlimited refills
BG: Можете да имате неограничен пълнители

EN: For just a quarter more..."
BG: Само за една четвърт повече ...'

EN: I say "Great, except we're in the drive thru...
BG: Казвам'Велики, освен ние сме в преход през ...

EN: So what would I want that for?"
BG: Така че това, което бих искал това?'

EN: Then she says "Wait a minute
BG: Тогава тя казва:'Чакай малко

EN: Your voice sounds so familiar...hey, is this Paul?
BG: Вашият глас звучи толкова познато ... Хей, това е Пол?

EN: And my wife is all like "No, that ain't Paul,
BG: И жена ми е всичко, като'Не, това не е Пол,

EN: Now tell me, who's this Paul?
BG: Сега ми кажи, кой е тоя Павел?

EN: She says "Oh, he's just some guy
BG: Тя казва:'О, той е просто някакъв тип

EN: Who goes to school with me.
BG: Кой ходи на училище с мен.

EN: I sat behind him last year
BG: Седнах зад него през миналата година

EN: And I copied off him in Geometry.
BG: И аз копирани извън него в геометрия.

EN: I said "I know a guy named Paul.
BG: Казах'Знам, че човек на име Павел.

EN: He used to be my plumber
BG: Той използва за да си водопроводчик

EN: He was prematurely bald
BG: Той е преждевременно плешив

EN: And he moved to Pittsburgh last summer.
BG: И той се премества в Питсбърг през миналото лято.

EN: He also had bladder problems
BG: Той също имаше проблеми с пикочния мехур

EN: And a really bad infection on his toe."
BG: И наистина лоша инфекция си пръста на крака.'

EN: And she said "Mister, please, you can stop right there,
BG: И тя каза:'Господине, моля, можете да се спрете точно там,

EN: That's way more than I needed to know!"
BG: Това е начин повече, отколкото е необходимо да знаете!'

EN: And then we both were quiet
BG: И тогава и двамата бяха тихи

EN: And things got real intense
BG: И нещата станаха истински силен

EN: Then she says "Next window please,
BG: Тогава тя се казва'Следващият прозорец, моля,

EN: That'll be five dollars and eighty two cents."
BG: Това ще е пет долара и осемдесет и два цента.'

EN: So we inched ahead in line
BG: Така че ние леко поскъпна напред в линия

EN: Movin' painfully slow
BG: Movin 'мъчително бавно

EN: I got a little bored
BG: Имам малко скучно

EN: So I turned on the radio...
BG: Затова се обърнах по радиото ...

EN: [Song plays]
BG: [Песен играе]

EN: [Click] Turned it off
BG: [Кликнете] го изключи

EN: Because my wife was getting a headache
BG: Тъй като жена ми е все едно главоболие

EN: So we both just sat there quietly
BG: Така че и двамата просто си седеше тихо

EN: For her sake.
BG: Заради нея.

EN: Then I looked at her
BG: После я погледна

EN: And she looked back at me
BG: И тя се обърна към мен

EN: And I said "Um,
BG: И аз казах'Ами,

EN: I think you have somethin' in your teeth."
BG: Мисля, че трябва нещо в зъбите.'

EN: She turned away from me
BG: Тя се обърна далеч от мен

EN: And then turned back and said "Did I get it?"
BG: И след това се обърна и каза:'Казах ли го?"

EN: I said "Yeah. Well, I mean, most of it...
BG: Казах:'Да. Ами, искам да кажа, повечето от които ...

EN: But hey, ya know, don't sweat it."
BG: Но хей, нали знаеш, не го очаквам с нетърпение.'

EN: Then she said "How about now?"
BG: Тогава тя каза:'Какво ще кажете сега?"

EN: I said "Yeah, almost.
BG: Казах'Да, почти.

EN: There's still a little bit there
BG: Има още малко там

EN: But don't worry, it's probably just a piece of toast."
BG: Но не се притеснявайте, това е може би само едно парче от тост'.

EN: Now we're at the pay window
BG: Сега сме на заплати прозорец

EN: Or whatever you call it
BG: Или каквото и да го наричат

EN: Put my hand in my pocket
BG: Сложете си ръка в джоба си

EN: I can't believe there's no wallet!
BG: Аз не мога да повярвам, че няма портфейл!

EN: And the lady at the window's like,
BG: И дамата до прозореца е като,

EN: "Well, well that'll be five eighty two."
BG: "Е, добре, че ще бъдат петстотин осемдесет и втората година."

EN: I turn around to my wife, and say
BG: , Когато се обърна към жена си, и да кажа

EN: "How much have you got on you?"
BG: "Колко имаш на вас?"

EN: She just rolls her eyes and says
BG: Тя просто роли очите си и казва:

EN: "I'll pay for this, I guess."
BG: "Ще си платиш за това, предполагам."

EN: So she reaches into her purse
BG: И така, тя бръква в чантата си

EN: And pulls out the American Express
BG: И изважда на American Express

EN: I hand it to the lady
BG: Аз го предава на дама

EN: And she says "Oh, dear.
BG: А тя казва:'О, боже.

EN: It's gotta be cash only
BG: Това трябва да се извърши в брой само

EN: We don't take credit cards here."
BG: Не приемаме кредитни карти тук.'

EN: I took back the card and said
BG: Взех гърба на картата и каза:

EN: "Gee, really? Well that sucks."
BG: "Боже, наистина ли? Добре, че е гадно."

EN: And that's when I found out
BG: И това е, когато разбрах,

EN: My wife was only carryin' three bucks.
BG: Жена ми е само carryin'три долара.

EN: I said "I thought you were
BG: Казах'Мислех, че си

EN: Going to hit the ATM today"
BG: Отивам да се удари в банкомат днес'

EN: She says "I never got around to it
BG: Тя казва:'Аз никога не се около него

EN: So where's your wallet anyway?
BG: Е, къде е вашето портфейла все пак?

EN: And I said "Nevermind,
BG: И аз казах'Няма значение,

EN: Just help me to find some change..."
BG: Само да ми помогне да се намери някаква промяна ...'

EN: Now the lady at the window
BG: Сега дамата на прозореца

EN: Is lookin at me kinda strange...
BG: Има гледаш в мен доста странно ...

EN: And she says "Mister, please,
BG: А тя казва:'Господине, моля,

EN: We gotta move this line along"
BG: Трябва да се движат по тази линия'

EN: I said "Now hold your stinkin' horses lady,
BG: Казах'Сега задръжте коне жена си stinkin",

EN: We won't be long."
BG: Ние няма да бъде дълго.'

EN: We looked around inside the glove-box
BG: Ние огледа вътре в ръкавица кутия

EN: And check the mat beneath my feet
BG: И проверка на подложка под краката си

EN: I found a nickel in the ashtray
BG: Намерих никел в пепелник

EN: And a couple pennies and a dime in the space betweent he seats
BG: И няколко пари и една стотинка в пространството betweent той места

EN: Before long I had a little pile
BG: Не след дълго имах малко купчина

EN: Of coins of every sort
BG: От монети от всякакъв вид

EN: The lady counts it up and says
BG: Дамата се брои и казва

EN: "You're still about a dollar short"
BG: "Все още около един лев кратко"

EN: And now my woman's got this weird look
BG: А сега жена ми е имам този странен поглед

EN: Frozen on her face
BG: Замразени на лицето си

EN: She screams, "you know
BG: Тя крещи:'Знаеш ли

EN: I wasn't even really hungry in the first place"
BG: Аз дори не беше много гладен на първо място'

EN: And so I turned around
BG: И така се обърнах

EN: To the cashier again
BG: На касата отново

EN: I shrugged and said "OK
BG: Аз вдигна рамене и каза:'ОК

EN: Forget the chicken sandwich then"
BG: Забравете за сандвич пиле, след това'

EN: So I pick up my change
BG: Така че аз си взема промяна

EN: Pick up my reciept
BG: Вземете си получаването

EN: And I drive to the pickup window
BG: И аз карам до пикап прозорец

EN: Man, I just can't wait to eat
BG: Човече, аз просто не мога да чакам да яде

EN: And now we see this acne ridden
BG: И сега ние виждаме това акне яздени

EN: Kid about sixteen
BG: Хлапе за шестнадесет

EN: Wearin' a dorky nametag that says
BG: Носиш един dorky nametag, който казва

EN: "Hello, my name is Eugene."
BG: "Здравейте, казвам се Йожен."

EN: And he hands me a paper bag
BG: И той ми ръцете хартиена торбичка

EN: I look him in the eyes
BG: Аз го гледам в очите

EN: And I say to him "Hey, Eugene,
BG: И аз да му кажа:'Хей, Юджийн,

EN: Can I get some ketchup for my fries?"
BG: Мога ли да взема малко кетчуп за моите картофки?

EN: Well he looks at me
BG: Ами той ме гледа

EN: And I look at him
BG: И трябва да го гледам

EN: And he looks at me
BG: А той ме гледа

EN: And I look at him
BG: И трябва да го гледам

EN: And he looks at me
BG: А той ме гледа

EN: And I look at him
BG: И трябва да го гледам

EN: And he says "I'm sorry
BG: И той казва:'Съжалявам

EN: What did you want again?"
BG: Какво искате ли отново?'

EN: I say "Ketchup!"
BG: Казвам'Кетчуп!"

EN: And he says "Oh yeah, that's right...
BG: И той казва:'О, да, точно така ...

EN: ...I just spaced out there for a second
BG: ... Аз просто разположени там за втори

EN: I'm really kind of burnt tonight."
BG: Аз съм наистина вид на изгорял тази вечер.'

EN: And then he hands me the ketchup
BG: И тогава той ми ръцете на кетчуп

EN: And now we're finally drivin' away
BG: И сега сме най-накрая влудява с кола

EN: And the food is drivin' me mad
BG: И храната е ме влудява луд

EN: With its intoxicating bouquet
BG: Със своите упойващи букет

EN: I'm starvin' to death
BG: Аз съм умират от глад до смърт

EN: By the time we pull up at the traffic light
BG: По времето, когато ние спра на светофар

EN: I say "Baby, gimme that burger,
BG: Казвам'Скъпа, дай, че хамбургер,

EN: I just gotta have a bite!"
BG: Просто трябва да има хапят!'

EN: So she reaches in the bag
BG: Така тя достига в чантата

EN: And pulls out the burger
BG: И изважда на бургери

EN: And she hands me the burger
BG: И тя ми ръцете на бургери

EN: And I pick up the burger
BG: И вземете бургер

EN: And then I unwrap the paper
BG: И след това бързо отваряне на хартия

EN: I bite into those buns
BG: Аз ухапване в тези кифлички

EN: And I just can't believe it
BG: И аз просто не мога да повярвам

EN: They forgot the onions!
BG: Те забравиха лука!