Artist: 
Search: 
Uriah Heep - Lady In Black lyrics (Bulgarian translation). | She came to me one morning, one lonely Sunday morning
, Her long hair flowing in the mid-winter...
04:42
video played 1,003 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Uriah Heep - Lady In Black (Bulgarian translation) lyrics

EN: She came to me one morning, one lonely Sunday morning
BG: Тя дойде при мен една сутрин, една самотна неделна сутрин

EN: Her long hair flowing in the mid-winter wind
BG: Нейната дълга коса, протичащ в средата на зимния вятър

EN: I know not how she found me, for in darkness I was walking
BG: Аз не знам как тя ме откри, в тъмнината се разхождах

EN: And destruction lay around me, from a fight I could not win
BG: И унищожаване се около мен, от бой не може да спечели

EN: Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh.... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа .... Ahhh ах ах ах АХ

EN: She asked me name my foe then, I said the need within some men
BG: Тя ме попита името ми враг след това, аз казах на нужда в рамките на някои мъже

EN: To fight and kill their brothers, without thought of love or God
BG: За да се бият и убиват своите братя, без мисъл за любов или Бог

EN: And I begged her give me horses to trample down my enemy
BG: И помолих я да ми даде коне да стъпквам някого си враг

EN: So eager was my passion to devour this waste of life
BG: Така нетърпеливи е моята страст да погълне този отпадък на живот

EN: Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh.... AHHH Aahh ahh AHH ahh
BG: Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа .... Ahhh Aahh ах ах АХ

EN: But she wouldn't think of battle that, reduces men to animals
BG: Но тя не би си помислил, че битката, намалява мъже на животни

EN: So easy to begin and yet impossible to end
BG: Толкова е лесно да се започне, и все още невъзможно да сложи край

EN: For she the mother of all men, had counceled me so wisely that
BG: Защото си майка на всички човеци, ме counceled толкова мъдро, че

EN: I feared to walk alone again and asked if she would stay Áhh Ahh
BG: Страхувах да бъде сам отново и ме попита дали тя ще остане Ааа Ааа

EN: AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh.... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа .... Ahhh ах ах ах АХ

EN: Oh lady lend your hand I cried, oh let me rest here at your side
BG: О, дама оказва ръката си извиках, о, нека останалите тук на ваша страна

EN: Have faith and trust in me she said, and filled my heart with life
BG: Имайте вяра и доверие в мен, каза тя и напълни сърцето ми с живот

EN: There is no strenght in numbers, have no such misconception
BG: Не съществува сила в номера, нямат такова недоразумение

EN: But when you need me be assured I won't be far away
BG: Но когато имаш нужда от мен да се увери че не ще бъде далеч

EN: Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh....AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа .... Ahhh ах ах ах АХ

EN: Thus having spoke she turned away, and 'though I found no words to say
BG: По този начин като говори тя отвърна, и'въпреки че не намери думи да го каже

EN: I stood and watched until I saw her black cloak disappear
BG: Стоях и гледах, докато не я видя черна пелерина изчезне

EN: My labour is no easier but now I know I'm not alone
BG: Моят труд не е по-лесно, но сега знам, че не съм сам

EN: I find new heart each time I think upon that windy day
BG: Да намеря ново сърце всеки път, когато мисля по този ветровит ден

EN: And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise
BG: И ако един ден тя идва при вас, напитки дълбоко от думите си толкова мъдър

EN: Take courage from her as your prize and say hello for me
BG: Вземете кураж от нея, както си награда и поздрави за мен

EN: --- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh
BG: --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах

EN: AHH ahh--- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: АХ Ааа --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: --- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: (1) Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: (1) Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: (2) Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: (2) Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: (3) Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: (3) Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: --- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ

EN: --- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh Ahh ahh
BG: --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах Ааа

EN: --- Ahh Ahh AHHH, Ahh Ahh Ahh Ahh ... AHHH ahh ahh AHH ahh
BG: --- Ааа Ааа Ahhh, Ааа Ааа Ааа Ааа ... Ahhh ах ах ах АХ