Artist: 
Search: 
UpsurT - Психопат lyrics (Chinese translation). | -Ало?!
, -Кажете!
, -Ами аз искам да не ме прекъсвате два...
03:19
video played 1,095 times
added 8 years ago
by chanko
Reddit

UpsurT - Психопат (Chinese translation) lyrics

BG: -Ало?!
ZH: -你好? !

BG: -Кажете!
ZH: -告诉 !

BG: -Ами аз искам да не ме прекъсвате два пъти,
ZH: 好吧,我想不打断我两次

BG: госпожа Проданова, по-подробно да ме чуете!
ZH: 夫人 Prodanova,细节,听到我的声音 !

BG: Кога беше старата програма, кога имаше рапфаговски,
ZH: 有 rapfagovski,当时老的方案,

BG: или както говори учитела...
ZH: 或谈论 učitela...

BG: Знаете ли какво е подигравка рапфаг?
ZH: 你知道什么是嘲弄 rapfag 吗?

BG: Той не знае дроб да дели, получава висше образование!
ZH: 他不知道来分,接受的高等教育的一小部分 !

BG: Кога беше по-добре?
ZH: 当是更好吗?

BG: И всичко, когато построиха панелки или...
ZH: 一切你已经开发 panelki 或...

BG: Обажда ви се жестоко репресиран човек с досие в Държавна сигурност!
ZH: 在国家安全,打电话给你一个档案的残忍的 represiran 人 !

BG: Ще ви кажа как ще бъде по-добре!
ZH: 将告诉你如何会更好 !

BG: -Хайде, казвайте!
ZH: -关于 kazvajte 来 !

BG: Когато спреме да мислиме моронеж,
ZH: 时,mislime moronež,spreme

BG: щото от този моронеж ни хвана сърбеж!
ZH: 因为此 moronež 从我们赶上痒 !

BG: Ще ядеш ли ребърцето да ми го дадеш на мен?
ZH: 像我 reb″rceto 给我吃吗?

BG: Момиче, ти имаш по-дребни проблеми.
ZH: 女孩,你有更多的小问题。

BG: В живота си аз не мисла за неизвинени по физическо.
ZH: 在我的生活我做不是为了在自然中的 misla neizvineni。

BG: Стана ли 3 часо, а? Занеси бикините си на химическо.
ZH: 这就像 3 časo,是吧吗?扎内西小裤裤干。

BG: Кой иска да живее попски?
ZH: 谁想住 popski?

BG: Извинявай, че говориме на шопски.
ZH: 很抱歉,那个 govorime 的 shoppian。

BG: Колко време искам твоето вкусно "Да",
ZH: 我想你的美味是多少时间

BG: а сега чувам само маймунско @аааа.
ZH: 与听只 majmunsko @ (AAAA)。

BG: Леле, много лошо гледа твоя приятел,
ZH: Lelle,非常糟糕,看着你的朋友,

BG: чуди се дали сам ти обожател.
ZH: Čudi 是否您的 Sam obožatel。

BG: Опитай се да ме разбереш,
ZH: 我意识到的尝试

BG: тя е като подивела, пази я, бе младеж!
ZH: 这就像 podivela,让它,而是一名年轻男子 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Пр-пр-пр, психопат!
ZH: IP IP 的 IP,变态 !

BG: Аз съм тая гад.
ZH: 我是一个好的吉他。

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Пр-пр-пр, аз съм тая гад!
ZH: IP IP 的 IP,我这个坏蛋 !

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Sorry, бейби, знаеш бедни студенти.
ZH: 很抱歉,亲爱的你知道的贫困学生。

BG: Ще се видиме в средата на септември.
ZH: 将在 9 月中旬是 vidime。

BG: Искаш ли да те почерпя тук?
ZH: 做你想他们喜欢这里吗?

BG: Ти почваш даскало, а аз идвам от юг, а.
ZH: 我和你 počvaš daskalo,来自南方。

BG: Празнувай докато няма дневници,
ZH: 虽然有没有期刊 Praznuvaj

BG: после учи за вятърни мелници.
ZH: 然后他学了风车。

BG: Мисля, че имаш нещо към мен,
ZH: 我认为你有什么要我,

BG: нека да изясниме тоя твой проблем, а?
ZH: 让我们 izâsnime 你的这个问题,呵呵吗?

BG: Твоя поглед ми действа като бифидус-есенсис
ZH: 你看我的行为作为双歧 esensis

BG: и ти си неродевен кириз.
ZH: 和你的 nerodeven kiriz。

BG: Тарикатът никога не люпи семки!
ZH: Tarikat″t 从未 lûpi pips !

BG: А леле, как се изложих пред тия фенки.
ZH: 一 Lelle,如何给 111 fenki。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Пр-пр-пр, психопат!
ZH: IP IP 的 IP,变态 !

BG: Аз съм тая гад.
ZH: 我是一个好的吉他。

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Пр-пр-пр, аз съм тая гад!
ZH: IP IP 的 IP,我这个坏蛋 !

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Две думи за оня напудрен пръч.
ZH: 为 napudren pr″č 的两个字。

BG: Брато, албума ви е от дузпа в тъч!
ZH: 人权法 》,专辑是从罚点球联系 !

BG: Коя е тая хип-хоп смешка,
ZH: 此 「 嘻哈的 smeška 是什么

BG: отбор Ягода или отбор Черешка?
ZH: 团队草莓或团队 Čereška 吗?

BG: Покажи ми хип-хопа в твоите мечти,
ZH: 告诉我你的梦想,嘻哈

BG: научи ме и на хип-хоп телешки.
ZH: 教我和嘻哈的小牛。

BG: Колко мутри искаш да ми пратиш ти?
ZH: Mutri 你怎么我 pratiš 你吗?

BG: Стига ме рита, не останаха бъбреци!
ZH: 只要我丽塔,不留肾 !

BG: Лекувай се - гледаш много филми.
ZH: Lekuvaj 手表很多电影。

BG: Носовете ви станаха бели филтри.
ZH: Nosovete 你成了白色的筛选器。

BG: И ми говориш за Европа ли, бе,
ZH: 我说话的欧洲,

BG: чуй, новия стил vox-populi 2 , a.
ZH: 听着,新风格-遗迹 2 (a)。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Пр-пр-пр, психопат!
ZH: IP IP 的 IP,变态 !

BG: Аз съм тая гад.
ZH: 我是一个好的吉他。

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Пр-пр-пр, аз съм тая гад!
ZH: IP IP 的 IP,我这个坏蛋 !

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: На всички педерасти, там в "Спартакус",
ZH: "Spartakus",在 pederasti 的

BG: иш-иш ще направя пакост.
ZH: iš iš 会做 pakost。

BG: Хайде всички да гледате "Батман",
ZH: 让我们所有观看"蝙蝠侠"

BG: пикапът идва, а Евгени е ватман.
ZH: pikap″t 和 Evgeni 是 vatman。

BG: Спира ви КАТ, духай в такт и ти,
ZH: 停止你的猫,duhaj 在脑卒中和你,

BG: мозъка тиктака, мисли тактики.
ZH: 大脑思考 tiktaka 策略。

BG: Питай Том Крус моабета е невъзможен.
ZH: 问汤姆克鲁斯 moabeta 是不可能的。

BG: С некой хора разговора ми е сложен.
ZH: Nekoj 人打我是复杂的。

BG: Не е нужно да съм ченге, за да видя,
ZH: 你不需要我来看,缔约方会议

BG: че ти си момче за безупречно пране.
ZH: 你是无可挑剔的洗衣的男孩。

BG: К`ва попара си надробил, Андрешко?
ZH: (K) ' 巴波帕拉他 nadrobil,Andreško 吗?

BG: Сега дъвчи и дишай по-тежко!
ZH: 现在 d″vči 和呼吸沉重 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Пр-пр-пр, психопат!
ZH: IP IP 的 IP,变态 !

BG: Аз съм тая гад.
ZH: 我是一个好的吉他。

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !

BG: Пр-пр-пр, аз съм тая гад!
ZH: IP IP 的 IP,我这个坏蛋 !

BG: Е, много ясно бате!
ZH: 这很显然是比特 !