Artist: 
Search: 
Reddit

Tockolotoc - Kale Bala, Kale Jakha lyrics

Kale bala kale jakha …

Ola čhave romane
kamen andro dojekh foros
jnte dřivel ča kamen
lačhes sako kurko

Phiren peske te khelel
jon ča šukar čhejen kamen
o kheĺiben jon roden
love na sajinen

Lačhi kedva te kerel
le čhajenca me te khelav
manca mri čhaj te bešel
so mro jilo kamel

Kale bala, kale jakha …

Andro jakha dokhava
hoj man mri čhaj te čumidel
soske me la kamava
oda sako džanel

Kamav, mra čha te aven
ajse šukar kale jakha
hoj savore te dikhen
lakre kale bala

Kale bala, kale jakha …