Artist: 
Search: 
Tinie Tempah - Like It Or Love It (feat. J. Cole & Wretch 32) lyrics (Bulgarian translation). | (Cole World Out in the UK)
, (Aww yeah)
, 
, [Tinie Tempah]
, You f-cking with the Knights of the...
04:03
video played 1,338 times
added 6 years ago
Reddit

Tinie Tempah - Like It Or Love It (feat. J. Cole & Wretch 32) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Cole World Out in the UK)
BG: (Коул свят в Обединеното кралство)

EN: (Aww yeah)
BG: (aw да)

EN: [Tinie Tempah]
BG: [Тини Tempah]

EN: You f-cking with the Knights of the Temple
BG: Вие f хора с рицарите на храма

EN: Mental, how am I successful?
BG: Умствено, как аз съм успешен?

EN: Niggas chose the pen, while I picked up the pencil
BG: Негрите са избрали перото, докато аз качват молив

EN: Grew up listening to So Solid and Essentials
BG: Израства слушане на толкова твърди и основи

EN: Always round P’s like some lentils
BG: Винаги кръг P като някои леща

EN: Bitch I do you like a weight lifter and hold everything against you
BG: Кучка ли ви като щангист и държи всичко срещу вас

EN: Everything happens like it was meant too
BG: Всичко се случва, като той е трябвало също

EN: I aint tryna sound like a promoter
BG: Аз aint tryna звук като стимулатор

EN: Bitch I’m tryna sound like Yoda when I say tonight is gonna be eventful
BG: Кучка съм tryna звук като Йода, когато казвам, че тази вечер ще бъде натоварен

EN: Black brer, black hat, black sack, black hat, black J’s
BG: Черен brer, черен шапка, черен чувал, черна шапка, черни J

EN: Uh, black ring, black snap back, matt black ring, black Audemar Piguet
BG: Ъ-ъ, черен пръстен, черен модула обратно, матово черен пръстен, черен Audemar Piguet

EN: Uh, black girl, black diamonds, everything black fam, blacker than Blade
BG: Ъ-ъ, черно момиче, черни диаманти, всичко черно fam, Черно от нож

EN: Uh, lean’t back, bringing back to back, screaming Rest In Peace, say mate!
BG: Ъ-ъ lean't назад, като успоредно, крещи Почивай в мир, казват mate!

EN: Heart goes out to her family my cabinet’s looking fancy
BG: Сърцето е за семейството си на кабинета ми търси фантазия

EN: With Brit’s and Ivor Novello’s, I left a space for a Grammy
BG: С Brit's и Любчо Novello оставих интервал за Грами

EN: If it aint Adele out in London, I’m with Pharrell in Miami
BG: Ако то aint Адел в Лондон, аз съм с Фарел в Маями

EN: And f-ck around and I go opposite of Mahatma Gandhi, my nigga uh
BG: И f-ck около и аз отивам с противоположни на Махатма Ганди, ми nigga ъ

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: You aint got enough bottles in your bucket
BG: Ти aint имам достатъчно бутилки в кофа

EN: Bitch you ballin’ on a whole different budget
BG: Кучка ли ballin' на цялата различен бюджет

EN: Like it or love it
BG: Харесва или го обичам

EN: Gotta go to drive through to get them nuggets
BG: Трябва да отида да карам през да ги хапки

EN: They gone lose it if they see us out in public
BG: Те отишли губиш, ако ни видят, публично

EN: Like it or love it
BG: Харесва или го обичам

EN: True a girl thats badder than Latoya Letoya Luckett
BG: Вярно, едно момиче, което е badder от Георги Letoya Luckett

EN: And I told her we aint f-cking til she suck it
BG: И аз си ние казал aint f-хора, докато тя го смучат

EN: Like it or love it
BG: Харесва или го обичам

EN: (Aww yeah)
BG: (awда)

EN: Like it or love it
BG: Харесва или го обичам

EN: [Wretch 32 - Verse 2]
BG: [Нещастник 32 - стих 2]

EN: I’m saying like it or love
BG: Аз казвам харесва или любов

EN: I weren’t designed for a budget
BG: Аз не са били предназначени за бюджета

EN: I got emails for new money
BG: Аз имам имейли за новите пари

EN: I can cry you a hundred
BG: Може да ви плача на сто

EN: Wipe my eyes with a twenty
BG: Почистете очите ми с двадесет

EN: Wipe my ass with a fifty
BG: Бърша задника ми с петдесет

EN: But I get the same attention when I drive through the city
BG: Но получавам същото внимание, когато карам из града

EN: People sayin’ they worry that I’m gettin’ too flash
BG: Хора, които казват "те тревожи, че аз съм се" твърде флаш

EN: You know how hard it was to get on Jools fam?
BG: Знаеш ли колко трудно е да получите на Джулс fam?

EN: They wanted me to flop so urban never comes back
BG: Те искаха да пльосвам толкова градски никога не се връща

EN: When under pressure can you handle all that
BG: Когато под налягане може да се справи всичко това

EN: So the same amount of ice thats in my rings in my drink
BG: Същата сума на лед това е в моя пръстени в питието си

EN: I be filling up my boat, still I pray I never sink
BG: Бъдат попълване на моята лодка, все още аз никога не потънат моля

EN: This the realest shit I wrote
BG: Това realest глупости пише

EN: Lately I’ve been on a binge
BG: Напоследък съм бил на гуляй

EN: Rocking diamonds in a club can make you feel like a king
BG: Рока диаманти в един клуб може да се почувствате като крал

EN: Aww yeah!
BG: о да!

EN: Ladies surrounding my table
BG: Дами, около моята маса

EN: They see my Ralph and they thinking that I’m stable
BG: Те виждат моите Ралф и те мислят, че аз съм стабилен

EN: Wan’ see my house but I take ‘em to the same walls
BG: Уан "Вижте моята къща, но аз ги отведе до стените на една и съща

EN: Check in, check out, do you think I’m playing fool?
BG: Проверете, проверете, смятате ли, че играя глупак?

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: [J. Cole]
BG: [J. Коул]

EN: Impossible, impossible
BG: Невъзможно, невъзможно

EN: How many nigga don’ jock the flow
BG: Колко Негро Дон "атлет потока

EN: Young boy from Fayettenam, how you gon’ tell me not to go?
BG: Младо момче от Fayettenam, как можете gon "Кажи ми да не отида?

EN: The south of France we out in Cannes and I aint never been on no yacht before
BG: На юг от Франция ние се в Кан и аз aint никога не бил нито яхта преди

EN: I took the bitch, she went with me, we literally just rocked the boat
BG: Взех кучка, тя отиде с мен, ние буквално само разклати лодката

EN: Nigga, lock the vault, sewn up, young Simba, grown up
BG: Негро, заключване на трезора, зашит, младите Симба, израснали

EN: Told y’all I was growing up, now I’m on ya’ll I’ma load up
BG: Каза y'all растях, сега съм на теб ще аз заредите

EN: You was hatin’ me, cops waiting patiently for me to fall gracefully
BG: Ви е ме, hatin' ченгета, търпеливо чакат за менда падне елегантно

EN: Know a couple yall couldn’t wait to see
BG: Знам няколко yall не можех да чакам да видите

EN: You bitch niggas better own up
BG: Ти кучка негрите-добре собствена нагоре

EN: Phenomenal, tired of acting like y’all don’t know
BG: Феноменален, уморен от действа като y'all не знам

EN: Hoes fallin’ like domino
BG: Мотики, fallin' като домино

EN: She aint f-cking she gotta go
BG: Тя не е f-cking тя трябва да тръгвам

EN: Am I wrong cause I got some dough and copped a couple finer things
BG: Аз съм грешен причина аз имам някои тестото и copped няколко фини неща

EN: G-Shock to Rolex, my, how the times have changed!
BG: G-Shock на Rolex, ми, как времената са се променили!

EN: Life’s better now, might spend a thou’ for a bright sweater
BG: Животът е по-добре сега, може да прекара ти "за ярка пуловер

EN: Tell ‘em that my price went up now
BG: Кажете ги, че ми цена отиде сега

EN: Had the right set up, aint no way I might let up now
BG: Имал правото набор нагоре, не е никакъв начин не може да се сега

EN: Do you know how ill it feel to make a dyke get aroused
BG: Знаете ли, колко болни чувството да се дига се предизвиква

EN: nigga
BG: Негро

EN: [Chorus]
BG: [Хора]