Artist: 
Search: 
Reddit

The Rankin Family - Leis An Lurgainn (Boat Song) lyrics

Written by a MacInnes from Fort William after returning
home safely from a stormy voyage to Ireland on his ship,
The Lurgainn
Seisd (Chorus)
Leis an Lurgainn o hi
Leis an Lurgainn o ho\
Beul an anamoich o hi
's fheudar faibh le 'cuid seo\l
An Cuan Eirinn o hi
Muir ag e/irigh o ho\
Cha bu le/ir dhuinn o hi
Ni fo 'n ghre/in ach na neo\il
Chorus
Seachad Ile o hi
'M beul na h-oidhche o ho\
Las sinn coinnlean o hi
'S chuir sinn combaist air do\igh
Chorus
Seachad Aros o hi
Bha i ga\bhaidh o ho\
'N fhairge la\idir o hi
Suas gu ba\rr a' chroinn-sgo\id
Chorus
Hi ho\ hi ho\
Hi ho\ hi ho\
Chorus