Artist: 
Search: 
Reddit

The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach lyrics

Yesh bi od koach achshav
k'shehalachta chiyech li yare'ach
natan et oro bechalom
vehalailah kvar lo mefachedet
levad lihyot vechalom
hineh shuv.

Zeh atah shenoge'a
atah shebore'ach
ted'a ein li reg'a
afilu dakah lechakot
vehashemesh hayom
me'irah li latzet
el hayam hagadol.

Yesh bi od koach achshav
rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
vehalev mitrape
vegashem nifsak
az chozer shuv hayare'ach
ha'aviv shuv magi'a
veshuv.

Zeh atah shenoge'a...