Artist: 
Search: 
Reddit

The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot lyrics

Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
vekol mah shenishkach im hashanim
kol shek'var avar
ha'im tizkor otanu
ha'im ted'a? Atah sham bekulam.

Kol michtav she'lo nichtav
kol shene'emar
bechol siman asher negaleh elai
ve'omer otcha
haboker she'oleh, aleh nosher,
yare'ach bachalon.

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
bikashti li otcha
ha'im tishm'a koli kore lecha,
ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
et lechashat kolcha, et mag'a yadcha.

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
bikashti li otcha
atah rachok mimeni velibi chaser otcha
velo bikashti li davar
milvad lihyot shelcha,
milvad lihyot itcha.