Artist: 
Search: 
Reddit

The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim lyrics

Ein li teirutzim
yesh li sibot meshunot
k'mo hashemesh shak'ah
k'mo shene'elamta atah.

Ein li teirutzim
yesh li sibot acherot
k'mo hashemesh zarchah
lefet'a chazarta atah.

K'mo anan she'ba veholech baru'ach
gam atah tashuv lanu'ach
k'mo chalom besof hayom
shuv takum, shuv te'alem.