Artist: 
Search: 
The City Harmonic - Manifesto lyrics (Bulgarian translation). | We believe in the one true God
, We believe in Father Spirit Son
, We believe that good has won
, 
,...
04:24
video played 315 times
added 6 years ago
Reddit

The City Harmonic - Manifesto (Bulgarian translation) lyrics

EN: We believe in the one true God
BG: Ние вярваме в единия истински Бог

EN: We believe in Father Spirit Son
BG: Ние вярваме в баща дух син

EN: We believe that good has won
BG: Ние вярваме, че доброто е спечелил

EN: And all of the people of God sing along
BG: И всички хора на Бог пеят заедно

EN: Amen
BG: Амин

EN: We are free He died and lives again
BG: Ние сме свободни умира и живота отново

EN: We will be a people free from sin
BG: Ние ще бъдем един народ, свободен от греха

EN: Well be free a kingdom with no end
BG: Бъде безплатно кралство с няма край

EN: And all of the people of God sing along
BG: И всички хора на Бог пеят заедно

EN: Amen
BG: Амин

EN: Our father who art in Heaven, hallowed by thy name
BG: Отче наш, който си на небесата, освети в Твоето име

EN: Thy kingdom come, thy will be done
BG: Дойде Твоето царство, твоята ще се направи

EN: On earth as it is in heaven.
BG: На земята, тъй като е в рая.

EN: Give us our daily bread and forgive us our trespasses
BG: Ни дават насъщния хляб и ни прости прегрешенията ни

EN: As we forgive those who have trespassed against us
BG: Както ние прощаваме на онези, които имат прегрешихте спрямо нас

EN: Lord lead us not into temptation but deliver us from evil
BG: Господ не ни Въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия

EN: For thine Is the kingdom, power and the glory forever
BG: За твое е царството, силата и славата завинаги

EN: We're singing –
BG: Ние сме пее –

EN: Amen.
BG: Амин.