Artist: 
Search: 
Reddit

The Brothers Four - Sakura lyrics

Sakura sakura
Yayoi no sora wa
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumo ka.

Nioi zo izuru
Izaya izaya
Mi ni yu kan
Saita sakura.

Mina mi te modoro
Yoshino wa sakura
Tatsuta wa momiji
Karasaki no matsu
Tokiwa, tokiwa
Iza yukan.