Artist: 
Search: 
Reddit

SunS - Moj lyrics

Како дел од мене си
Како обичен дел од мене
Мојот мир
Мојот дел
Мојот свет
И мојот сон е само мој!
Мојот сон е само мој
Мојот сон е само мој
Мојот сон е само мој
Мојот сон е само мој

(октомври, 1991)