Artist: 
Search: 
Reddit

Steve McConnell - B'tach B'adonai lyrics

B'tach B'Adonai Va-aseh tov
Shichan eretz Ureh emunah

Chorus: V'hitaneg Al-Adonai V'yiten l'cha Mishalot l'vecha

Gol al-Adonai
Dar-ke-cha
U'vtach alaiv v'hu
Ya-aseh
Higid l'cha adam mah tov
Umah Adonai doresh
Mimcha ki im-asot
Mishpat v'ahavat Chesed v'hatznehya
Lechet im-Eloheycha