Artist: 
Search: 
Snow Tha Product - Drunk Love lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus:]
, Now I'm on the phone talkin' with you.
, Cause I'm drunk and I miss you.
, And i know we...
03:40
video played 322 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Snow Tha Product - Drunk Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now I'm on the phone talkin' with you.
BG: Сега съм на телефона говориш с вас.

EN: Cause I'm drunk and I miss you.
BG: Причина аз съм пиян и ми липсваш.

EN: And i know we have issues
BG: И знам, че имаме проблеми

EN: But i called to say "Whats up" and "What you doin'?
BG: Но се обадих да кажа "Какво" и "какво да правиш"?

EN: Who you there with?
BG: Кой ви там?

EN: Would you like me to come over..."
BG: Желаете ли ме да дойда..."

EN: And remind you how we fell in drunk love
BG: И да ви напомня, как се влюбих в пиян

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: Okay we had a fight, so what?
BG: Добре имахме борба, какво от това?

EN: Don't act like you never done me wrong, hold up,
BG: Не се Дръж като никога ми направи погрешно, държите нагоре,

EN: So I got mad and I called the tow truck
BG: Така че аз имам луд и аз викам пътна

EN: And it ended up costin' you 454 bucks
BG: И накрая, вие costin' 454 долара

EN: But umm. You should've not yelled like that
BG: Но umm. Вие трябва не да сте крещеше като че

EN: And you know me, you know that I'll be yellin' right back
BG: И вие ме познавате, вие знаете, че ще бъде yellin' обратно

EN: You know what I'm about and you know where my minds at.
BG: Знаеш ли какво, аз съм около и знаете къде ми умове на.

EN: And if you wanna disrespect me then I'm gonna fight back
BG: И ако вие искате да ме неуважение, тогава аз съм ще се бори обратно

EN: But anyway yes I hit the club
BG: Но все пак да удари клуба

EN: And anyway yes I did get buzzed,
BG: И все пак да аз добивам сънено,

EN: And anyway yes I thought about stuff,
BG: И все пак да мислех за неща,

EN: And I realized I think I'm a little messed up
BG: И осъзнах, че мисля, че аз съм малко объркан

EN: Cause I drank 5 shots, cause my girls said "eff him"
BG: Причина аз пих 5 изстрела, причина момичета ми каза "ЕФР му"

EN: Girl you don't need him if he gon' be disrespectin'
BG: Момичето не нужда him ако той gon "се disrespectin'

EN: Girl you did right and hopefully ya man learns a lesson
BG: Момиче, което е право и Надявам се ya човек научава урок

EN: I'm like "Yeah! Wait a second..."
BG: Аз съм като "да! Чакай малко..."

EN: [Chorus]
BG: [Хор]

EN: Now I'm on the phone talkin' with you.
BG: Сега съм на телефона говориш с вас.

EN: Cause I'm drunk and I miss you.
BG: Причина аз съм пиян и ми липсваш.

EN: And I know we have issues
BG: И знам, че имаме проблеми

EN: But I called to say "Whats up" and "What you doin'?
BG: Но се обадих да кажа "Какво" и "какво да правиш"?

EN: Who you there with?
BG: Кой ви там?

EN: Would you like me to come over..."
BG: Желаете ли ме да дойда..."

EN: And remind you how we fell in drunk love
BG: И да ви напомня, как се влюбих в пиян

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: Okay... Don't hang up
BG: Добре... Не Прекъсвай

EN: I know we do this a lot but wait up
BG: Знам, че ние правим това много но изчакайте

EN: I thought about it and I ain't wanna break up
BG: Аз мислех за него и аз не искам да чупянагоре

EN: And I was thinkin' maybe I can stop by later
BG: И аз бях мисля, може би, да се отбиете по-късно

EN: And I can make you feel the same way
BG: И аз може да се чувстваш по същия начин

EN: 'Cause I know you got me feelin' crazy,
BG: Защото знам, че ти ме чувстваш луд,

EN: You got me back and forth and my last resort is to drink and that just ain't me
BG: Хвана ме назад и последната ми надежда е да се пие и че просто не ме е

EN: And I know we argue
BG: И знам, че спорим

EN: But I been trying not to call you
BG: Но аз се опитвам да не се обадя

EN: And its been roller-coaster ride, and it got a lot worse when I was at the club and then saw you
BG: И му били валяк-увеселителен парк, и той има много по-лошо, когато бях в клуба и след това те видях

EN: So now I'm back to this, after I've been drinkin'
BG: Така че сега аз съм назад към това, след като аз съм пия '

EN: Back to you and I'm losin' my inhibitions,
BG: Обратно към вас и аз съм losin' ми задръжки,

EN: Maybe I shouldn't have called it like this. But I'm drunk and I been thinkin'...
BG: Може би аз не трябва да я нарекоха като това. Но аз съм пиян и аз мисла...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now I'm on the phone talkin' with you.
BG: Сега съм на телефона говориш с вас.

EN: Cause I'm drunk and I miss you.
BG: Причина аз съм пиян и ми липсваш.

EN: And I know we have issues
BG: И знам, че имаме проблеми

EN: But I called to say "What's up" and "What you doin'?
BG: Но се обадих да се каже "Какво е" и "какво да правиш"?

EN: Who you there with?
BG: Кой ви там?

EN: Would you like me to come over..."
BG: Желаете ли ме да дойда..."

EN: And remind you how we fell in drunk love
BG: И да ви напомня, как се влюбих в пиян

EN: [Bridge x2:]
BG: [Мост x 2:]

EN: I'm in this punch drunk love
BG: Аз съм в този удар пиян любов

EN: So I had to call so I could say "What's up?"
BG: Така че трябваше да се обадя, така мога да кажа, "Какво е?"

EN: I'm trying to figure out if we could chill (if we could chill)
BG: Аз се опитвам да разбера, ако ние може хлад (ако ние може да хлад)

EN: If we could chill (if we could chill)
BG: Ако можем да успокоиш (ако ние може да хлад)

EN: If we could chill (if we could chill)
BG: Ако можем да успокоиш (ако ние може да хлад)

EN: If we could chill
BG: Ако ние може да хлад

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now I'm on the phone talkin' with you.
BG: Сега съм на телефона говориш с вас.

EN: Cause I'm drunk and I miss you.
BG: Причина аз съм пиян и ми липсваш.

EN: And I know we have issues
BG: И знам, че имаме проблеми

EN: But I called to say "What's up" and "What you doin'?
BG: Но се обадих да се каже "Какво е" и "какво да правиш"?

EN: Who you there with?
BG: Кой ви там?

EN: Would you like me to come over..."
BG: Желаете ли ме да дойда..."

EN: And remind you how we fell in drunk love
BG: И да ви напомня, как се влюбих в пиян

EN: Punch drunk love
BG: Пунш пиян любов

EN: Punch drunk love
BG: Пунш пиян любов

EN: Punch drunk love
BG: Пунш пиян любов