Artist: 
Search: 
Snow - Informer lyrics (Bulgarian translation). | Whats up man! hey yo whats up!
, Yeah whats goin on here.
, Sick an tired of five-oh runnin up on...
03:52
video played 1,457 times
added 8 years ago
Reddit

Snow - Informer (Bulgarian translation) lyrics

EN: Whats up man! hey yo whats up!
BG: Какво се човек! Ей йо какво става!

EN: Yeah whats goin on here.
BG: Да какво става тук.

EN: Sick an tired of five-oh runnin up on the block here.
BG: Болни един уморен от пет-о бягаш се на блок тук.

EN: You know what Im sayin?
BG: Знаеш ли какво съм казвам?

EN: Yo snow, they came around here lookin for you the other day.
BG: Йо сняг, те дойдоха тук гледам за вас ден.

EN: Word? word! bust it!
BG: Word? думата! бюст него!

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Informer, you no say daddy me snow me Ill go blame,
BG: Informer, не ви казват, татко ми сняг мен аз отида виновен,

EN: A licky boom boom down.
BG: А licky бум бум надолу.

EN: Detective mon said daddy me snow me stab someone down the lane,
BG: Детектив пн каза баща ми ме удари някой сняг по алеята,

EN: A licky boom boom down.
BG: А licky бум бум надолу.

EN: Informer, you no say daddy me snow me Ill go blame,
BG: Informer, не ви казват, татко ми сняг мен аз отида виновен,

EN: A licky boom boom down.
BG: А licky бум бум надолу.

EN: Detective mon said daddy me snow me stab someone down the lane,
BG: Детектив пн каза баща ми ме удари някой сняг по алеята,

EN: A licky boom boom down.
BG: А licky бум бум надолу.

EN: Police them come an now they blow down me door,
BG: Полицията ги Елате сега те повалям ми вратата,

EN: One him come crawl through, through my window,
BG: Един дойде чрез обхождане, през прозореца ми,

EN: So then they put me in the back the car at the station,
BG: Така че след това те ме в гърба на колата на гарата,

EN: From that point on me reach my destination,
BG: От този момент нататък се свържете с мен ми дестинация,

EN: When the destination reached, it was the east detention, where them
BG: Когато дестинация достигнато, то е на изток задържане, където ги

EN: Whipped down me pants, looked up me bottom, so
BG: Whipped надолу панталони ми, погледна ме дъното, така че

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Bigger they are they think they have more power,
BG: По-голям те са, че те имат по-голяма власт,

EN: Theyre on the phone me say that on (every) hour,
BG: Theyre по телефона ми казват, че на (всички) час,

EN: Me for want to use it once an now me call me lover,
BG: За мен искате да я използвате След като сега ми ми се обади любовник,

EN: Lover who Ill be callin is the one tammy,
BG: Любовник, който Ill се обаждаш е този, Тами,

EN: An me love her in me heart down to my belly,
BG: Един ми си любов в сърцето ми до корема ми,

EN: Yes me daddy me snow me I feel cool an deadly,
BG: Да ме баща ми сняг чувствам готино един смъртоносен,

EN: As the one mc shan an the one daddy snow,
BG: Тъй като един MC Shan един на един татко сняг,

EN: Together we-a loveem as a tor-na-do.
BG: Заедно-а loveem като Тор-на-прави.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Listen for me, you better listen for me now.
BG: Слушайте ме, по-добре да слушате за мен сега.

EN: Listen for me, you better listen for me now.
BG: Слушайте ме, по-добре да слушате за мен сега.

EN: When me rockin the microphone me rock it steady,
BG: Когато ме тресе микрофона мен Rock Steady,

EN: Yes sir, daddy me snow me are the article done.
BG: Да сър, баща ми ми се сняг статията направи.

EN: But in the in an the out of a dance them they say where you come from,
BG: Но в по навън на танц им казват откъде идваш,

EN: People them say you come from jamaica,
BG: Хората, които ги казват, че идват от Ямайка,

EN: But me born an raised in the ghetto thats the one I want you to know,
BG: Но ми роден един повдигнати в гетото този на една Искам да знаеш,

EN: Pure black people mon thats all I mon know.
BG: Pure черен пн хора това е всичко пн знам.

EN: Yeah me shoes are tear up an me toes used to show,
BG: Да ми обувки са скъсам едно ме пръстите на краката, използвани за шоу,

EN: Where me born in on the one toronto, so
BG: Когато ми роден в Торонто на една страна, така

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Come with a nice young lady. intelligent,
BG: Ела с хубава млада дама. интелигентни,

EN: Yes shes gentle an irie.
BG: Да Тя е нежна един Ирие.

EN: Everywhere me go, me never left her at all.
BG: Навсякъде, където отида, ми никога не я остави на всички.

EN: Yes, its daddy snow me are the roam dance mon.
BG: Да, баща му сняг мен са бродят танц пн

EN: Roam between a dancin in a in a nation-a.
BG: Roam между танцувам в в една държава-а.

EN: You never know say daddy me snow me are the boom shakata.
BG: Никога не знаеш каже баща ми сняг мен са бум shakata.

EN: Me never lay-a down flat in that one cardboard box.
BG: Аз никога не се-а на мястото си в тази една картонена кутия.

EN: Yes say me daddy me snow me Ill go reachin at the top, so...
BG: Да се каже ме татко сняг мен аз отида Протягаме в горната част, така че ...

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Why would he?
BG: Защо той?

EN: Me sittin round cool with my dibbie dibbie girl,
BG: Аз седя готино кръг с dibbie ми dibbie момиче,

EN: Police knock my door,
BG: Полицията чук вратата ми,

EN: Lick up my pal,
BG: Оближи ми приятел,

EN: Rough me up an I cant do a thing
BG: Груб ме едно не мога да направя нещо

EN: Pick up my line, when my telephone ring.
BG: Вземете си линия, когато телефонът ми звъни.

EN: Take me to the station,
BG: Заведи ме до гарата,

EN: Black up my hands.
BG: Черно ми ръце.

EN: Trail me down, cuz Im hangin with the snowman,
BG: Пътека ме, защото съм Hangin с снежен човек,

EN: What Im gonna do,
BG: Какво Im ще направя,

EN: Im backed an Im trapped,
BG: Im подкрепиха за капан съм,

EN: Slap me in the face an took all o my gap.
BG: ми шамар в лицето едно са взели всички мой пропуск.

EN: They have no clues an they wanna get warmer,
BG: Те нямат улики един искат да получат по-топла,

EN: But shan wont turn informer!
BG: Но шан няма да включите Informer!

EN: Chorus
BG: Припев