Artist: 
Search: 
Slick Rick - Childen's Story lyrics (Bulgarian translation). | Here we go,
, Oncee upon a time not long ago,
, when people wore pajamas and lived life slow,
, When...
03:55
video played 1,498 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Slick Rick - Childen's Story (Bulgarian translation) lyrics

EN: Here we go,
BG: Ето ни,

EN: Oncee upon a time not long ago,
BG: Oncee след време, не много отдавна,

EN: when people wore pajamas and lived life slow,
BG: когато хората носеха пижама и живял живота бавно,

EN: When laws were stern and justice stood,
BG: Когато законите бяха кърмови и правосъдие застана,

EN: and people were behavin' like they ought to good,
BG: и хората са behavin'като те трябва да се добре,

EN: There lived a lil' boy who was misled,
BG: Там живеел Лил'момче, което е бил подведен,

EN: by anotha lil' boy and this is what he said:
BG: от anotha Лил'момче, и това е, което той каза:

EN: "Me & You, kid, we gonna make sum cash,
BG: "Аз & Ти, момче, ние ще направят сума пари в брой,

EN: robbin' old folks and makin' da dash",
BG: robbin'стари хора и правиш DA тире",

EN: They did the job, money came with ease,
BG: Те вършеха работата, пари дойдоха с лекота,

EN: but one couldn't stop, it's like he had a disease,
BG: но не можа да спре, това е като той имал заболяване,

EN: He robbed another and another and a sista and her
BG: Той ограбен друг и друг и sista и я

EN: brotha,
BG: brotha,

EN: tried to rob a man who was a D.T. undercover,
BG: Опитах се да обера един човек, който беше DT под прикритие,

EN: The cop grabbed his arm, he started acting erratic,
BG: Ченгето сграбчи ръката му, той започва да се подписва непредсказуеми,

EN: he said "Keep still, boy, no need for static",
BG: Той каза:'Продължавай все още се, момче, не е необходимо за статични",

EN: Punched him in his belly and he gave him a slap,
BG: Удари го в корема му и той му даде шамар,

EN: but little did he know the lil' boy was strapped,
BG: Малко, но той знае Лил момче беше закъсал,

EN: The kid pulled out a gun, he said "Why'd ya hit me?",
BG: Хлапето извади оръжие, той заяви:'Why'd ти ме удари?"

EN: the barrel was set straight for the cop's kidney,
BG: за барел беше прав за ченге на бъбреците,

EN: The cop got scared, the kid, he starts to figure,
BG: СП има страх, от дете, той започва да разбера,

EN: "I'll do years if I pull this trigga",
BG: "Аз ще направя година, ако успеем trigga",

EN: So he cold dashed and ran around the block,
BG: Така той студено попарен и се завтече около блока,

EN: cop radioes it to another lady cop,
BG: ченге radioes то на друга жена полицай

EN: He ran by a tree, there he saw this sista,
BG: Той избяга от дървото, там видях това sista,

EN: a shot for the head, he shot back but he missed her,
BG: изстрел за главата, той изстреля назад, но той я пропусна,

EN: Looked around good and from expectations,
BG: Погледна наоколо добро и от очакванията,

EN: so he decided he'd hit for the subway stations,
BG: Така той решава той искате хит за метро станции,

EN: But she was coming and he made a left,
BG: Но тя щеше да дойде и той направи ляво,

EN: he was runnin' top speed till he was outta breath,
BG: Той бе runnin'върха на скоростта, докато той е бил махаме въздух,

EN: Knocked an old man down and swore he killed him,(sorry)
BG: Почука стар човек и се закле той го е убил, (съжалявам)

EN: then he made his move to an abandoned building,
BG: Тогава той направи своя ход на изоставената сграда,

EN: Ran up the stairs up to the top floor,
BG: Ран нагоре по стълбите до горния етаж,

EN: opened up the door there, guess who he saw?,
BG: отваряне на вратата там, познай кой е видял?,

EN: Dave the dope fiend shootin' dope,
BG: Дейв дрогата злодей shootin'дрога,

EN: who don't know the meaning of water nor soap,
BG: които не знаят значението на водата, нито сапун,

EN: He said(I need bullets, hurry up, run)
BG: Той каза, (имам нужда куршуми, побързай, бягай)

EN: the dope fiend brought back a spanking shotgun,
BG: дрогата злодей доведе върна напляскване пушка,

EN: He went outside but there was cops all over,
BG: Той беше там отвън, но имаше полицаи навсякъде,

EN: then he dipped into a car, a stolen Nova,
BG: Тогава той потопени в кола, откраднати Нова,

EN: Raced up the block doing 83,
BG: Raced на блок правиш 83,

EN: crashed into a tree near university,
BG: забил в дърво близо до университета,

EN: Escaped alive though the car was battered,
BG: Избягал жив въпреки че колата е била очукан,

EN: rat-a-tat-tatted and all the cops scattered,
BG: тракане-tatted и всички ченгета разпръснати,

EN: Ran out of bullets and still had static,
BG: Ран от куршуми и все още е статичен,

EN: grabbed a pregnant lady and pulled out the automatic,
BG: сграбчи бременна жена и извади автоматично,

EN: Pointed at her head and he said the gun was full o' lead,
BG: Насочена към главата си и той каза, че пушката е пълна О 'олово,

EN: he told the cops(Back off or honey here's dead),
BG: Той казал на ченгетата (Отстъпи или мед ето мъртви),

EN: Deep in his heart he knew he was wrong,
BG: Дълбоко в сърцето си знаеше, че е грешно,

EN: so he let the lady go and he starts to run on,
BG: Така той нека дамата отидете и той започва да тече от,

EN: Sirens sounded, he seemed astounded,
BG: Сирени звучеше, той изглеждаше изумени,

EN: before long the lil' boy got surrounded,
BG: преди дълго Лил'Момчето има заобиколени,

EN: He dropped the gun, so went the glory,
BG: Той спада пистолета, за да отиде на славата

EN: and this is the way I have to end this story,
BG: и това е начинът, по който трябва да завърши тази история,

EN: He was only seventeen, in a madman's dream,
BG: Той е бил само седемнадесет в луд на сън,

EN: the cops shot the kid, I still hear him scream,
BG: Ченгетата отстреляло дете, аз все още чувам го крещя,

EN: This ain't funny so don't ya dare laugh,
BG: Това не е смешно така че не си посмял смях,

EN: just another case about the wrong path,
BG: Просто друго дело за грешната пътека,

EN: Straight 'n narrow or yo' soul gets CAST.
BG: Прави 'N тесен или йо'душата стане мятане.

EN: Good Night.
BG: Лека нощ.

EN: Girl:oh boy, that uncle Ricky is really weird
BG: Момиче: О боже, че чичо Рики е наистина странно

EN: I don't know, what does he mean straight 'n' narrow or your soul gets cast?
BG: Аз не знам, какво означава той прави'N" тесен или душата ви стане хвърли?

EN: I don't know, I think he'll be crackin' it up for us,... Good night
BG: Аз не знам, аз мисля, че той ще бъде crackin'в него, за нас, ... Лека нощ