Artist: 
Search: 
 - Skyzoo & !LLMIND - Frisbees lyrics (Bulgarian translation). | Figured I'll rap a lil bit
, Figured I'mma rap a lil bit
, But I don't really know how I'mma set it...
03:55
video played 590 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Skyzoo & !LLMIND - Frisbees (Bulgarian translation) lyrics

EN: Figured I'll rap a lil bit
BG: Помислих аз ще рап Лил малко

EN: Figured I'mma rap a lil bit
BG: Фигура I'mma рап lil късче

EN: But I don't really know how I'mma set it off, lemme see
BG: Но наистина не знам как I'mma поставям го изключите, Пусни вижте

EN: I guess how I set it off will determine how to finish em
BG: Предполагам, че как да го тръгна ще определи как да завърши ЕМ

EN: Finishin this is fine, the finish line is the scrimmage
BG: Об това е добре, на финала е спорна топка

EN: Scrimmagin the design, designin is by the witness
BG: Scrimmagin дизайн, designin е от свидетелите

EN: Witnessin from the side, as im driftin by the endin
BG: Witnessin от страна на, като im driftin от endin

EN: Endin another stanza by beginning to explain it
BG: Endin друг строфа от началото да го обясня

EN: Explainin an explanation and waitin while you arrange it
BG: Explainin обяснение и чакам докато го организира

EN: Arrangin it around and I'm astound from where you place it
BG: Arrangin го около и аз съм смае от където да го поставите

EN: Complacement was out of place, just try to keep it adjacent
BG: Complacement е не на място, просто опитайте да го съседни

EN: To the couplet, tercet, quatrain, cinquain, sextet, septet, octave and implain
BG: За куплет, tercet, четиристишие, cinquain, секстет, септет, октава и implain

EN: Labeled at the two to eight, eight'll get you through the day
BG: Надпис в две до осем, осем ще ви се през деня

EN: Double that and you could cut up that and cut the move away
BG: Двойно че и вие може да намали че и офейквам движение

EN: Away from where they wave at, I looked down, waved back
BG: Далеч от където те вълна в аз погледна надолу, вълнов назад

EN: Waving gets impatient, you picking wrong(?) I waved that
BG: Къдрене стане нетърпелив, сте бране на wrong(?) Махнах че

EN: That would be the obvious, obviously I should just
BG: Това би било очевидно, очевидно трябва просто

EN: Stick with this and see what the oblivious is tryin to catch
BG: Stick с това и да видим какво забравят се опитваш да хванеш

EN: Catch it if you up for it, the catchin is the jump for it
BG: Я хвана, ако сте за това, catchin е скок за него

EN: The catch is if you catch it you catchin whatever come with it
BG: Уловът е, ако можете да я хвана ви catchin каквото дойде с него

EN: Wit it for the wittiest, winnin off of winninness(?)
BG: Ум то за wittiest, winnin от winninness(?)

EN: Lose the whereabouts of the wit like I through the wind in it
BG: Загубите на местонахождението на ум като аз чрез вятъра в него

EN: In it for the incline, included to intwine
BG: В него за наклон включени, за да intwine

EN: Inclination of any innovation within mine
BG: Наклон на всички иновации в рамките на мина

EN: Mine like I moulded it one rib scopeded it
BG: Мина като аз го отлее едно ребро scopeded го

EN: Shook em off of syllables, I ain't have to motive it, huh
BG: ЕМ се разтресе от срички, не трябва да го, мотивнали

EN: Throwin out frisbees, show me you can catch it
BG: Хвърл, frisbees, Покажи ми можете да я хвана

EN: show me you can catch it, show me you can catch it, catch it (x3)
BG: Покажи ми да я хвана, Покажи ми да я хвана, я хвана (x 3)

EN: Show me that you caught that, show me that you caught that
BG: Покажи ми, че уловени това, Покажи ми, че ви хванат че

EN: show me that you caught that, and I could throw some more back
BG: Покажи ми, че уловени това, и аз може да хвърли някои по-назад

EN: More like you ain't had enough, enough of the aver-rush
BG: Още като не е имал достатъчно, достатъчно от Авер-rush

EN: The rush of the rage is the rage that was added up
BG: В прилив на гняв е гняв, който е добавен нагоре

EN: Upper echelon, sketch a song, stretch the batter up
BG: Горния ешелон, скица песен, опъвам тесто нагоре

EN: Call a beat the lactose, pray and keep me padded up
BG: Наричат Бийт лактозата, се молим и да ми подплатени нагоре

EN: Over all of the under regardless of what come after it
BG: Над всички под независимо от това, което дойде след това

EN: Keep the second half of it if under is attached to it
BG: Запази втория половината от това, ако под е прикрепен към него

EN: Attachin me to the back of leaders is all blasphemous
BG: Ме приложетеВ на гърба на лидерите е всичко богохулно

EN: Front runner, one number, one of one maximum
BG: Предната бегач, един номер, един от един максимум

EN: Maxin out, more is now, rightfully the talk is out
BG: Maxin, повече е сега, с право е беседа

EN: Hype for me excitedly, swipin like if door arounds
BG: Hype за мен развълнувано, swipin като ако вратата arounds

EN: Swipa, no-swipa, no bitin, no knawin now
BG: Swipa, не-swipa, няма bitin, няма knawin сега

EN: Now or never, I'm around whatever if the call is out
BG: Сега или никога аз съм около независимо ако повикването е вън

EN: Out of what's considered to be considered considerable
BG: От какво се счита да се счита за значителна

EN: I couldn't find a reason to leave up outta the lyrical
BG: Не мога да намеря причина да остави махаме лирична

EN: Fuck all of the fuckery, motherfuckers luckily ain't see me with a cosign
BG: Дяволите всички от fuckery, копелета за щастие не ме види с cosign

EN: I get one of you--clothesline
BG: Аз добивам един от вас--clothesline

EN: Pardon how I pardoned it, but don't pardon the part in it
BG: Извинете, как аз го помилвани, но не помилване част в него

EN: that pointed out the parts that I'm apart from where you parted it
BG: това посочи части които съм Освен където го разделиха

EN: Got it through the loop like I'm dippin around the heart of this
BG: Го през линия, като съм dippin около сърцето на това

EN: skippin over the five
BG: skippin над пет

EN: Dialin over the narc's mit, seein is believin if you believin what you seein
BG: Dialin над narc mit, seein е believin ако ви това, което seein believin

EN: So you vision it when you was sittin in between the speakers
BG: Така че ви виждане е когато ви еседя между високоговорителите

EN: Speakin like I moulded it, one rib scopeded it
BG: Speakin като аз го, едно ребро scopeded формовани го

EN: Shook em off of syllables, I ain't have to motive it
BG: ЕМ се разтресе от срички, не трябва да го мотив

EN: Throwin out frisbees, show me you can catch it
BG: Хвърл, frisbees, Покажи ми можете да я хвана

EN: show me you can catch it, show me you can catch it, catch it (x3)
BG: Покажи ми да я хвана, Покажи ми да я хвана, я хвана (x 3)

EN: Show me that you caught that, show me that you caught that
BG: Покажи ми, че уловени това, Покажи ми, че ви хванат че

EN: show me that you caught that, and I could throw some more back
BG: Покажи ми, че уловени това, и аз може да хвърли някои по-назад

EN: Throwin out frisbees, show me you can catch it
BG: Хвърл, frisbees, Покажи ми можете да я хвана

EN: show me you can catch it, show me you can catch it, catch it (x3)
BG: Покажи ми да я хвана, Покажи ми да я хвана, я хвана (x 3)

EN: Show me that you caught that, show me that you caught that
BG: Покажи ми, че уловени това, Покажи ми, че ви хванат че

EN: show me that you caught that, and I could throw some more back
BG: Покажи ми, че уловени това, и аз може да хвърли някои по-назад

EN: Another !llmind production........ (fade out)
BG: Друг! производство llmind... (изчезнат)