Artist: 
Search: 
Reddit

Sileas - Puirt A Beul lyrics

Tha bann' aig na caoraich uile
Tha bann' aig na caoraich uile
Tha bann' aig na caoraich uile
'S galan aig a' chaora chruim
Ubh oirr' cho mo'r ri gamhain
Ubh oirr' cho mo'r ri gamhain
Ubh oirr' cho mo'r ri gamhain
'S e cho sleamhain ris an i'm

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a' bhalg
Sheatadh cailleacg Uileam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh'air falbh

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a' bhalg
Sheatadh cailleacg Uileam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh'air falbh

Ruilleadh cailleach nan cailleach
Ri cailleach bhaile nan cailleach
'S gu seatadh a chailleach Hearach
Ris a chaillich a bh'air falbh

Ruilleadh cailleach lain Bhuidhe
Ris a chailleach a bh'aig Uileam
's nuair a thug Anna dhith an curachd
B'fheadar a dh'lain Curraidh falbh

Thoir a nall Ailean thugam,
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
S'eatadh e'n t-urlar

Cha teid Fionnlagh a dh'Eige
Ged nach po'sda e feasda
Cha teid Fionnladh a dh'Eige
Dh'Eige cha teid Fionnlagh

Ceann ruadh air a nighean
Buidhe ruadh air a nighean
Ceann ruadh air a nighean
Mar a bh'air a ma'thair