Artist: 
Search: 
Reddit

Safam - Yigdal lyrics

Yigdal Elokim chai v'yishtabach
Nimtsah v'ein eit el m'tsi-uto
Echad v'ein yachid k'yichudo
Ne'elam v'gam ein sof l'achduto

Ein lo d'mut haguf v'eino guf
Lo na'aroch eilav k'dushato
Kadmon l'chol davar asher nivra
Rishon v'ein reishit l'reishito.

Yigdal Elokim chai v'yishtabach
Nimtsah v'ein eit el m'tsi-uto

Lo kam b'Yisrael k'Moshe od
Navi u-mabit et t'munato
Torat emet natan l'amo keil
Al yad n'vi-o ne'eman beito

Meitim y'chayei keil b'rov chasdo
Baruch adei ad shem t'hilato