Artist: 
Search: 
Reddit

Root - Aralyon lyrics

Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
nauèím tì vìci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.

Spatøíš záø te hvìzdy temné,
její sílu mùžeš také mít!

Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.

Všechno, co znám, to nauèíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uèil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.

Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!