Artist: 
Search: 
Riz - Never Scared (feat. Prodigy) lyrics (Bulgarian translation). | It’s a war going on out there
, Niggers out they mind, they don’t care
, Fucking one time, every...
03:39
video played 431 times
added 6 years ago
Reddit

Riz - Never Scared (feat. Prodigy) (Bulgarian translation) lyrics

EN: It’s a war going on out there
BG: Това е война там

EN: Niggers out they mind, they don’t care
BG: Негри, че ум, те не ми пука

EN: Fucking one time, every where
BG: Шибан един време, всеки, когато

EN: So I gotta go for mine, need no fair, need no fair
BG: Така че аз трябва да отида за мина, трябва панаир, нужда не панаир

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: New York, New York, the concrete jungle
BG: Ню Йорк, Ню Йорк, бетонна джунгла

EN: You talk, you choke, cock and dump in the slum you
BG: Вие говорите, задуши, петел и да зареже в бедняшки квартал

EN: Big catchers slipping, it’s a damn shame them little niggers
BG: Големи ловци подхлъзване, това е проклинам срам ги малко негри

EN: Flipping sex tripping and clipping they do the damn thang
BG: Показваш секс препъване и подрязване те направя проклетото thang

EN: Somebody tell them that crime pay
BG: Някой им кажа, че престъпността плати

EN: Sitting at the table tripping 5 and it’s hard…
BG: Сядане на масата, спъване 5 и това е трудно...

EN: It’s the man up state, he dodged a bullet took shot, ain’t the same on the block
BG: Това е човекът на държавата, той понасят един куршум се изстрел, не е същото на блок

EN: Came home, got dropped
BG: Прибра, имаме капка

EN: It’s a war going on out there
BG: Това е война там

EN: Niggers out they mind, they don’t care
BG: Негри, че ум, те не ми пука

EN: Fucking one time, every where
BG: Шибан един време, всеки, когато

EN: So I gotta go for mine, need no fair, need no fair
BG: Така че аз трябва да отида за мина, трябва панаир, нужда не панаир

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: Yo I’m trapped in this love pyramid, music, money and this gangster shit
BG: Ей аз съм в капан в тази любов пирамида, музика, пари и този гангстер глупости

EN: One foot in the street, the other in the bank vault
BG: Един крак на улицата, други в банката трезор

EN: And at the same time, I got these bars on my thoughts
BG: И в същото време, аз имам тези барове на моите мисли

EN: I’m on top… I count these cash
BG: Аз съм на върха... Надявам се тези пари

EN: While at the same time, got my eyes on that jag
BG: Докато в същото време, имам сиочите на този jag

EN: With the black … they think I’m not paying attention
BG: С черно... мислят, аз съм не се обръща внимание

EN: They wanna circle the block and catch me slipping
BG: Те искат да кръг блока и Хвани ме подхлъзване

EN: See, as I … get shut the fuck up
BG: Виж, както аз... да млъкнеш

EN: And treat niggers like peas locked the fuck up
BG: И третират негри, като грах по дяволите заключена

EN: Ap on the wrist, nice and rocked up
BG: AP на китката, хубаво и разклати до

EN: Blame David, he got me back on my …
BG: Обвиняват Давид, той ме върна от моя...

EN: What do you rap so harsh? That what they be saying…
BG: Какво рап толкова тежки? Че това, което те се казва...

EN: Why you let baby die and allow wars
BG: Защо оставяте бебето умре и позволяват войни

EN: While you let evil eat and good people starve
BG: Докато ви нека зло ядат и добри хора гладуват

EN: It’s a war going on out there
BG: Това е война там

EN: Niggers out they mind, they don’t care
BG: Негри, че ум, те не ми пука

EN: Fucking one time, every where
BG: Шибан един време, всеки, когато

EN: So I gotta go for mine, need no fair, need no fair
BG: Така че аз трябва да отида за мина, трябва панаир, нужда не панаир

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата

EN: They want your head with the crown in it
BG: Те искат главата си с короната в него

EN: The streets are so deep, fall asleep, creek you drown in it
BG: Улиците са толкова дълбоки, заспивам, рекичка се удави в него

EN: You sound to me, who me? I’m never scared
BG: Звучиш ми, който ме? Аз никога не се страхувам

EN: See I don’t know how it feel, so death will never fear
BG: Вижте, аз не знам как се чувстват, така че смъртта ще никога не страх

EN: Man fuck the karma nigger, we the drama
BG: Човекът Майната карма негър, ние драма

EN: He grind with the …
BG: Той се смила с...

EN: He played the corner, watching for one time
BG: Той играе ъгъла, гледам за един път

EN: Walked upon him slow left him flatline
BG: Ходи при него бавно ляво го flatline

EN: It’s a war going on out there
BG: Това е война там

EN: Niggers out they mind, they don’t care
BG: Негри, че ум, те не ми пука

EN: Fucking one time, every where
BG: Шибан един време, всеки, когато

EN: So I gotta go for mine, need no fair, need no fair
BG: Така че аз трябва да отида за мина, трябва панаир, нужда не панаир

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head
BG: Заспал на трона, аз съмидва за главата си

EN: No nigger, no nigger, I ain’t never scared
BG: Няма негър, негър няма, никога не ме е страх

EN: You fell asleep on the throne, I’m coming for your head.
BG: Заспал на трона, аз съм се за главата си.