Artist: 
Search: 
Reddit

Richard Wright - Strange Rhythm lyrics

Strange rhythm running through my vein
I try to stop my feet but I've got strange rhythm
Got strange rhythm

Strange feeling seem to take me
Strange feeling seems to, seems to make me miss
Seems to make me miss a beat

Strange feeling deep within my soul
I try to understand, but I've got strange feeling
Got strange feeling

Strange rhythm seems to take me
Strange rhythm, it seems, it seems to make me
It makes me miss a beat

Strange
But I can't help the feeling Strange
I feel, I feel, I feel Strange
Maybe, maybe you can hear a
Strange rhythm
Strange

Strange rhythm
I feel, I feel, I feel
Strange rhythm
I try to understand but I've got
I've got Strange feeling
Strange, but I can't help the feeling Strange
I feel, I feel Strange
Maybe you can hear Strange