Artist: 
Search: 
Reddit

Richard Bona - Mbemba Mama lyrics

E si bi lambo, lo kwadi ndé na
Lo yanga ndé mba, na bôlè ébol'amié
Muénj'am nya lôndô a nyaki na mômènè
Na bana ba wèngè ba si bi bongwa bato

Mô lo'i tati tè wèngè di dia ba ninga
Étum na minya kièlè jombwè na
Nun nyango'a bana é, a ndé njako matanda
O ni ya tè tôpô é, ba'a na wé bobé

Malinga pè mé ndé k'éba tônô
O'i tikanè ndutu muléma, mama
Bona sôngô ba si ta nika
Lo yanga mama, lo mèndè jènè wéya

Mô di ma kô...
Dankurma éé é dankurma
Dankurma é mô di ma kô dankurma
Mama sénga lambo...
Na si bi nja mô nu pudi muna, é ndé dankurma
Ndôk'a ban'bana é nyakisanè ntumba

Mbalè di ma kô...
Dankurma éé é dankurma

Dankurma di si ma kô dankurma
Misô môngô mbébé, mama ésèlè na...
Na si bi nja mô nu pudi muna é ndé dankurma
Pita mot'a njako nyé ndé mukonako

Ésèle, man'matanga ma désè mudumbu

Malinga pè mé ndé k'éba tônô
O'i tikanè ndutu muléma, mama
Bona sôngô ba si ta nika
Tukwa la bédèmo di buki bona nyama

Dankurma éé é dankurma
Manyaka mi kwalé (...)
Dankurma é mô di ma kô dankurma
(...)
Na si bi nja mô nu pudi muna, é ndé dankurma

Anti éé (...)
Dankurma éé é dankurma
Dankurma é mô di ma kô dankurma
Sunga mba o wasa nin také na (nin ndéngè?)
Na si bi nja mô nu pudi muna, é ndé dankurma