Artist: 
Search: 
Reddit

Richard Bona - Ekwa Mwato lyrics

EKWA MWATO

"Tululu Ekwa Mwato
Lo windèlè nèni
Tululu a Bailato
Son lôngisè muséba

A bona Tétè
Lo méya njé
Lôndô bwaba
Di ma tungè

Miopi mèsè
Mi mondéa munja
Lo mèndè jènè
Bunya bô

To nika lé nô tuwé
Di titi njaï
Di si mèndè wô (du) mbalè

Lo wasi tè biya
Njé y'étia njiba
Mbusa bôlô wèkè ndé bi (lambo)

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du
Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

Malobè a sambwa Loum
A si wèdi Ngomniga
Tu lulu wèngè (hum)
A mola lo wiyè na ngiña
Na di langwé babô mbalè
Olo ohhh wèngè (hum)

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du
Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

Tululu Ekwa mwato
Mô lo windèlè nèni
Tululu uh mba ndé
Na sibi é, naï ma kwala

Miopi mèsè
Mi mondéa munja
Lo mèndè jènè
Bunya bô

Bébwéa ba minbu bénèï ba ndutu
Di si mèndè wô, mbalè
India na Kina ba tôbi y'ékwadi
Cuba n'Africa wèngè ba wô mbémbé

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du
Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

Malobè a sambwa Loum
A si wèdi Ngomniga
Tululu wèngè (hum)
A mola lo wiyè na ngiña
Na di langwé babô mbalè
Olo ohhh wèngè (hum)

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du
Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

(Tô é bè ndè Mpiti
Tô é bè ndè Ndonga
Tô o Jébalè ndè
Tô o Dschang
Tô o Bavumvum)

Mboa ngô nyé ndé mboa (wonja?)

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

Mola oï bwa mba,
Na mala mboa

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du

Mboa ngô nyé ndé mboa (wonja?)

Mba na mala tè mboa
Mbalè loï bwa mba du"