Artist: 
Search: 
Reddit

Rankins - O Tha Mo Dhùil Ruit lyrics

(Traditional)
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile
Caomh leam an t-òigear
Dh'fhalbh uainn Di-Dòmhnaich
'S e bhi nochd a' seòladh
Thug deòir mo léirsinn
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile
Gheall e bhi dìleas
'S cinnt leam gur fìor e
Ged tha mi 'n diugh fo mhì-ghean
Gun sgrìobhadh 'o méudail
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile
'S diomhain bhi tùrsach
'S deòir air mo shùilean
Chaoidh cha chuir e cùl rium
Mo run-sa cha tréig mi
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile
Com as grinne nàdur
Beul as binne mànran
Rognaich mi thar chàche
'S gur tràth thag mi spéis da
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile
Gann biodh ar storas
Mòr bidh ar sòlas
Gach làtha mar bu chòir dhuinn
A' còmhnadh a chéile
O tha mo dhùil ruit
Tha 's bi mo dhùil ruit
Òg a chuir mi ùidh
Ann an cùirtear na féile