Artist: 
Search: 
Reddit

Puffy AmiYumi - Kaze Makase Futari Tabi lyrics

Han demo hajira musume sa futaritabi
zuko a ta tonaku
kobi wa na sakura no yo ni hadamade ni
mokoro sukite masu
chira chira

hasu no yuku e kimeru narasa ni korode
ima ma daka sutage
matsu wa yori ga oshi yoru uta mau
suzuki dore funi ari

ikina sobi wa
namu ya da omi de
oyorosi ku sani base ade

mayo iko danari kotoba de gacha ya
mesasu wa kon tochi o
banka zumo wa oyano mini aragu oyakuto wo
hetsuri orishire koi yo imo

doroisu ita wa
soemon trou no
shigaku ni hega ne otochi
Omoi dasu no wa
Hirashi na sorano
Anata ni aite kunaru a

Tadori kihe suni
Isemaki chou no
Omoi dori kimi suku bare
Omoi dasu
Boku no sora no
Dareka ni aite kunaru a