Artist: 
Search: 
Reddit

Pilli Bebek - Fotograf lyrics

Bir siyah beyaz fotoðrafým ben tozlu raflardayým ,
Eski albümlerde yaðmurlu günlerde
Alçak gönüllü bir su birikintisiyim
Þehrin karanlýk sokaklarýnda donu
Düþük çocuklarýn yaptýðý
Kaðýttan bir gemiyim.
Yüzüyorum, yüzüyormuyum?
Bilmiyorum.
Bir gün batýmýyým güneyde
Bir akþam vaktiyim ucuz
Bir þarabýn þiþesiyim denizde
Yüzüyorum , yüzüyormuyum? bilmiyormusun?
Bir gün bir siyah beyaz
Fotoðraf bulacaksýn yerlerde
Iþte o an bir kýpýrtýyým yüreðinde.
Ve iki damla yaþ olacaðým güneþli gözlerinde