Artist: 
Search: 
Reddit

Percival Schuttenbach - Aziarechka lyrics

Oy o lozie aziarechka
Tam plavala viedarechka
S sasnovej klopki, dubova denca
Ne curaysa mayo serca

Yano plavala, plavala
Try dni plavala z vadoyu
Vyydie dhiauchyna, vyydie rybchyna
Pagavorim my s taboyu

Ya by rada k'tabie vyysci
Day s taboyu gavaryci
Lazhyc nialuby na pravaj ruce
Yay bayusa razbudici

A ty kazak maladienki
U'ciabie konik varanienki
Siadlay kania, syazzhay z dvara
Ty ne moy, a ya ne tvaya

Kazak konika siadlaye
Da konika vymauliyje
Rysyu moy konik, rysyu varany
Azh da samaho Dunayu