Artist: 
Search: 
Otis Redding - A Change Is Gonna Come lyrics (Bulgarian translation). | ( Sam Cooke )
, 
, I was born by the river, oh my
, In this little old tent, oh
, Just like this...
03:15
video played 8,357 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Otis Redding - A Change Is Gonna Come (Bulgarian translation) lyrics

EN: ( Sam Cooke )
BG: (Sam Cooke)

EN: I was born by the river, oh my
BG: Аз съм роден от реката, о

EN: In this little old tent, oh
BG: В тази малка възраст палатка, о

EN: Just like this river
BG: Точно като тази река

EN: I've been runnin' ever since
BG: Аз бях бягаш от всякога, тъй като

EN: It's been a long, long time comin'
BG: Той е бил дълго, дълго идва време'

EN: But i know, but i know
BG: Но аз знам, но знам,

EN: A change has gotta come now
BG: Промяната е трябва да дойде сега

EN: Oh yes it is now, oh my, oh my, oh my
BG: О, да, това е сега, о, о, о

EN: It's been too hard livin', oh my
BG: Това е било твърде трудно да живея, о

EN: And i'm afraid to die
BG: И аз се страхувам да умра

EN: I don't know what's up there
BG: Аз не знам какво става там

EN: Beyound the clouds
BG: Beyound облаците

EN: It's been a long, long time comin'
BG: Той е бил дълго, дълго идва време'

EN: I know, i know
BG: Знам, знам, че

EN: A change has gotta come
BG: Промяната е трябва да дойде

EN: Oh yes it is now, oh my, oh my, oh my
BG: О, да, това е сега, о, о, о

EN: There's a time
BG: Има време

EN: I will go to my brother, oh my
BG: Аз ще отида при моя брат, о

EN: I've asked my brother
BG: Аз питах брат ми

EN: "will you help me, please?"
BG: "Ще ми помогнете, моля?"

EN: Oh now, oh my
BG: О, сега, о

EN: He turned me down
BG: Той ми отказа

EN: And then i asked my dear mother
BG: И тогава аз попитах майчица

EN: Oh now, oh now
BG: О, сега, още сега

EN: I said "mother"
BG: Казах'майката"

EN: I said, "mother, i'm down on my knees"
BG: Казах:'Майка, аз съм на колене"

EN: It's been a time that i thought
BG: Това е било известно време, че си помислих

EN: Lord, this couldn't last very long
BG: Господи, това не може да продължи много дълго

EN: Oh now, oh
BG: О, сега, о

EN: But somehow i thought i was still able
BG: Но някак си мислех, че е все още в състояние

EN: To try to carry on
BG: Да се опитаме да продължим

EN: It's been a long, long time comin'
BG: Той е бил дълго, дълго идва време'

EN: But i know a change is gonna come
BG: Но аз знам, е промяна ще дойде

EN: Oh yes it is
BG: О, да, това е

EN: Just like i said
BG: Както казах

EN: I went to my little bitty brother
BG: Отидох в моя малък брат bitty

EN: Oh my, my little brother now
BG: О, малкият ми брат сега

EN: I asked my brother
BG: Помолих брат ми

EN: "brother, help me please" oh now
BG: "Брат, моля да ми помогне" още сега

EN: He turned me down
BG: Той ми отказа

EN: And then i go to my little mother
BG: И тогава аз отивам към малко майка ми

EN: My dear mother, oh now
BG: Скъпа моя майка, още сега

EN: I said, "mother"
BG: Казах,'майка"

EN: I said, "mother, i'm down on my knees"
BG: Казах:'Майка, аз съм на колене"

EN: But there was a time that i thought
BG: Но имаше време, че мислех, че съм

EN: Lord, this couldn't last so very long
BG: Господи, това не може да продължи толкова дълго

EN: Oh my, oh
BG: ми О, о

EN: Somehow i thought i was still able
BG: По някакъв начин аз мислех, че е все още в състояние

EN: To try to carry on
BG: Да се опитаме да продължим

EN: It's been a long, long time comin'
BG: Той е бил дълго, дълго идва време'

EN: But i know, but i know
BG: Но аз знам, но знам,

EN: A change gotta come
BG: Промяната трябва да дойде

EN: Ooh it's been so long
BG: О, това е било толкова дълго

EN: It's been so long, a little too long
BG: Той е бил толкова дълго, твърде дълго

EN: But a change has gotta come
BG: Но има промяна трябва да дойде

EN: I'm so tired, so tired of suffering
BG: Аз съм толкова уморен, толкова уморен, на страдание

EN: And standing by myself
BG: И стои сам

EN: And standing up alone
BG: И стои сам

EN: But a change has gotta come
BG: Но има промяна трябва да дойде

EN: You know and i know
BG: Вие знаете и аз знам

EN: You know that i know
BG: Вие знаете, че аз знам

EN: That i know that you know, honey
BG: Това аз знам, че знаете, мед

EN: That a change is gonne come, oh my...
BG: Тази промяна е gonne дошъл, о ...