Artist: 
Search: 
Reddit

Nina Hagen - Gayatri Mantra lyrics

Om
Bhur bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodoyat