Artist: 
Search: 
Reddit

Nightnoise - The March Air lyrics

O chì, chì mi na mórbheanna
O chì, chì mi na córrbheanna
O chì, chì mi na coireachan
Chì mi na sgoran fo chèo

Chì mi gun dàil an t-àite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm fàilt' 's a' chànain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh agus gràdh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean òir


English Translation:

I see, I see the big mountains
I see, I see the long mountains
I see, I see the corries
I see the steep hills under mist

I see quickly the place of my birth
Welcoming me in the language I understand
I will receive a welcome and love when I get there
That I wouldn't trade for tons of gold

Source: Celtic Lyrics Corner