Artist: 
Search: 
Reddit

Neil Diamond - Hine Mah Tov lyrics

Hine mah tov umah nayim
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad