Artist: 
Search: 
Reddit

Neffa - Dopamina lyrics

La enne e la doppia effe a,
La enne e la doppia effe a,
La enne e la doppia effe a,
Gia' sai che dopa minimo chico fai,
La enne e la doppia effe a,
Gia' sai che dopa minimo chico fai,
La enne e la doppia effe a,
Gia' sai che dopa minimo chico fai,
La enne e la doppia effe a,
Gia' sai che dopa minimo chico fai,
La enne e la doppia effe a,
La enne e la doppia effe a,
Gia' sai che dopa minimo chico fai,
Gia' sai che dopa minimo chico fai.