Artist: 
Search: 
Reddit

Matrix - Navras lyrics

Ásato ma sád gamaya
Ásato ma sád gamaya
Támaso ma jyótir gamaya
Mrtyór mamrtam gamaya

Ásato ma sád gamaya
Ásato ma sád gamaya
Támaso ma jyótir gamaya
Mrtyór mamrtam gamaya

Narayanaya vidmahe vasudevaya dhimahi
Tanno vishnu prachoyat
Narayanaya vidmahe vasudevaya

Om shante shante shante
Om shante shante shante
Om shante shante shante

Om adityaya namah
Om adityaya namah
Om adityaya namah

Ásato ma sád gamaya
Támaso ma jyótir gamaya
Mrtyór mamrtam gamaya

Yadapañcavatisthante
Jñanani manasa saha
Buddhis ca na vicestate
Tam ahua paramam gatim