Artist: 
Search: 
Reddit

Massimiliano DAmbrosio - La Morte Apparente lyrics

Non dati l'allarmi.
Non fati sonara
A mortu i campani,
Ma cu tanta forza
Stricatimi i mani,
Stricatimi i mani
Cu mossi potenti
(Potrebbe trattarsi,
Mio caro parente,
Di morte apparente).
Pigghjati 'e 'nta cascia
Nu grossu spilluni
E 'nsema all'eredi
Pungitimi i pedi.
Pungitulu tuttu
Stu corpu distruttu.
Apritimi u pettu,
Mungitimi u cora,
Mungiti, mungiti,
Mungiti, mungitilu ancora.

E quandu sfiniti,
Spossati, avviliti,
Quarcunu vi dicia
"E' mortu 'on si mova"
Vi resta 'e provara
Cu 'a prova d'o nova:
Mettitimi i mani
'nte cosci 'e Cesira,
Faciti ballara li minni d'Elvira,
Facitimi u tuccu
Lu culu 'e Santina,
Cu tutti i dui mani
Lu culu 'e Bettina.
E quandu viditi
Che nenta si mova
Finita 'e provara
'a prova d'o nova,
Vo' dira ch'allora
C'è nenta da fara.
Su propriu futtutu.
Potiti 'nterrara.