Artist: 
Search: 
Reddit

Mahdar - Come With Me lyrics

خیلی سخت بود ولی دست خالی دنیا رو ساختیم، که هنر رپ و میخونیم به زبون فارسی
که این هدف ماست ، اثر قلم باز، روی ورقه هات ،،،، بیا همراه من
که دیگه آخر خط، راه رپ باز شده !؟ آره باورش سخته
رشد کنی کنار هزاران علف هرز، چونکه نداره مرز
واسه موسیقی بی صاحابی که ۶ سال حبس، شده مس کنه به من
چسبیدی تنه به من، بزنی و بندازی ما رو چون نیستین حریف من
میبینین دشمن من، تو فکر کشتن من، میخوان طناب دار بندازن گردن من
من نترسیدم گفتم چونکه دارم اراده، آره خدا با هام، توی سختیا یار، واسه ادامه رام
فقط این دعام ، که بشکنه سدّها رو، نخور غم فردارو، پس بیا همراه من

(هم خوان)
بیا همراه من ،،،
وقتی راهها بسته است و پاها خسته است تا سالها طیشد
بیا همراه من ،،،
دارم دیوان شعر ، شدم بیمار رپ ، از همیشه بیشتر
بیا همراه من ،،،
وقتی راهها بسته است و پاها خسته است تا سالها طیشد
بیا همراه من ،،،
دارم دیوان شعر ، شدم بیمار رپ ، از همیشه بیشتر

چرا که رپ و فارسیمیخونیم تا حس دردها رو ، رشد تخم غریزه تو دل نسل فردا رو
میخاییم دنیا رو بگیریم و بشکنیم حد و مرزا رو
همه حرفات و زدی نشی مدیون قلم ، اونیکه مجبوره منم ، جای نیش زخم زبوناتون زخم روی تنم ، ماها سرباز وطن....
اینجوری یه سری خفه میشن با دود شعر من ، شیر خورشید تندیس رپ آرم من و میکوبن و میزنن روی دیوارا اسم من
نمیتونی بذاری پا جای پای من پس ، به اندازه کافی دور ماها خایه مال هست
در کونت جای خط من احتمالاً ، از چاقالایه عشق معروفیت اعتبارم ، بیشتر، ۶ سال رپ فارسی میخونم افتخارم
اینه هر جأ زمین خوردم خدا بوده یارم ، میخونم و میتونم و میدونم که مونده گارم

(هم خوان)
بیا همراه من ،،،
وقتی راهها بسته است و پاها خسته است تا سالها طیشد
بیا همراه من ،،،
دارم دیوان شعر ، شدم بیمار رپ ، از همیشه بیشتر
بیا همراه من ،،،
وقتی راهها بسته است و پاها خسته است تا سالها طیشد
بیا همراه من ،،،
دارم دیوان شعر ، شدم بیمار رپ ، از همیشه بیشتر