Artist: 
Search: 
Reddit

Magnatune Compilation - Shchedrik - Carol Of The Bells lyrics

Ukrainian
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка...

Latin
Schedrik, schedrik, schedrivochka,
Pryletila lastivochka,
Stala sobi schebetaty,
Gospodarya vyklykaty:
- Vyydi, vyydi, gospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechki pokotylys,
А yagnychky narodylys.
V tebe tovar ves khoroshyy,
Budesh maty mirku groshey.
Khoch ne groshi, to polova,
V tebe jinka chornobrova.
Schedrik, schedrik, schedrivochka,
Pryletila lastivochka.

  • MAGNATUNE COMPILATION LYRICS