Artist: 
Search: 
Reddit

Magma - Nebëhr Gudahtt lyrics

[chœurs]
Zïss ünt ëtnah Zïss ünt ëtnah Zïss ünt ëtnah...
[soliste]
Wëhloï wëhlo wehlo
Wëhloï wëhlo wehlo
Wëhloï wëhlo wehlo
Wëhloï wëhlo weh...

Walöhmëhn d/ëm Walöhmëhn d/ëm
Walöhmëhn d/ëm Walöhmëhn d/ëm

Zïss ünt ëtnah
Zïss ünt ëtnah
Zïss ünt ëtnah
Zïss ünt ëtnah (4x)

Wi wëritstoh iëndö
/ë d/ë wëh soworï