Artist: 
Search: 
Reddit

Magma - K.A III lyrics


Kobalë
Sün
Deïa


Kobalë
Toïdo
Sün dëhn deïa

Kobalë döhn dëh worissoï (x7)
Kobalë döhn dëh dö wërëh wï soï

Kobalë döhn dëh worissoï (x4)

[1st voice]
Kobalë döhn dëh worissoï ...
[2nd voice]
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï
Ïwa süwaï
Dowï Doweri döh sé Doweri döh sé
Ïwa süwaï Dowï
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï
Ïwa süwaï
Dowï Doweri döh sé Doweri döh sé
Ïwa süwaï Dowï

Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïwaah süwaï
Dowï Dowëri döh sé Dowëri döh sé
Ïwaah süwaï Dowï
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïwaah süwaï
Dowï Dowëri döh sé Dowëri döh sé
Ïwaah süwaï
Dowï löhn s/ë

Ërdö
Dowëri sün dö wëhr
Ewen dëh šlakëhnd/ë
Wïrr ünt
Da Feltëš komëštah
Dëh wlasïk Kobaïa
Ëwa bradiaah sünd/ë

Ërdö wëhrë sün d/ëwëloï
Wëhrë sün dowëh wëloï
ü ü ü ü ü ü
ü ü ü ü ü ü

Ërdö wëhrë sün d/ëwëloï
Wëhrë sün dowëh wëloï
/ë wërissi newi
/ë wërissi sündi

Wïrr ëtnah
Dowëri sïn deïa -- dowï
Dowï -- döhndë
Dowï -- döhnsë
Döh roï! -- döhndë
Dëh roï! -- sündëh
Dëh wïrr! -- döhnsë

[1st voice (inaudible?)]
Döhn sé wi lëhïn
Ëwilëh wï rëwï soï
Dowi seï
Sëwi löh wï leï Dondï
Döhn dëwi leï
Döwi lëh wï sowiloï
/ë wërissi nöwi
Dowï sëï sëhïn dëï
[2nd voice]
Döhndë
Döhns/ë
...
Dëh leï Dondï
Döhndë
Döhns/ë
Dondï
Döh sëhïn dé é

Ahl wëhr -- rï söhn
Ahl wëhr -- rï sünd/ëloï

[1st voice (inaudible?)]
Döhn dëwi leï
Döwi lëh wï sowiloï
Döwi leïss
Wïrëh wi sëhïn dëhndï
Döhn dëwi leï
/ëwilëh wï löh wï soï
Dö wërissï sündi
Dowëhr
Seï deï Dondï
[2nd voice]
Döhndë
Döhns/ë
...
Döh sëhïn dëhndë
Döhns/ë
Döhnsoï
Dëhndi
Sé deï Dondï

Ahl wëhr -- rï söhn
Ahl wëhr -- rï sünd/ëloï
Ahl wëhr -- rï söhn
Ahl wëhr -- rï sündi
Ahl wëhr -- rï sündi

Hël Hël - Hël Hël - Hël Hël - Hël Hël ... [cont'd in background]

W/ëh........
Dowi löhn söh döh
Dowëri wëlöhn
Wëhri wëlöhn sé
Wëlöhn dö löh
Dowëri w/ëh sün dé
Wëhrë sün dé löhn döh
Dowëri söhn dé
Wëhri söhn döh wëhr
Döh wëlohn söh
Wëhri sün döh
W/ëh........

Töh! (x8)
Söhn! (x6)

W/ëh........
Döh wï lëtsëhn dé
Dowëri ïösz diï
Dowëh rïn deïs
Wëlöhn söhn dé
Dowëri sün döh
W/ëh........

Ï waah rï sï sündi
Ö wëhri sün deï
/ë wërissï sündi
Dowëri sïn deï

Maalëh sün dö
Maalëh sün dowi
Aalëh söhn
Aalëh söhn dowi
Mëhlë sün dé
Dö mëhlë sün dowi
Dö mëhlë söhn dé
Aalëh söhn dowi
Mëhlë söhn
Mëhlë söhn dö
Dö mëhlë söhn
Dö mëhlë söhn dowi
Mülüüh sëhn
Mülüüh sëhn dö
Dö mülüüh sëhn dé
Mülüüh sëhn deï
Dülüüh möhndëh
Dülüüh söhn deï
Dö ReuGëhlëm/ëstëh
Dowëri söhn deï
Dülüüh mahndë
Dülüüh söhn deï
Dö aalëh söhn dé
Aalëh söhn deï

Wëhrë söhn dö
Wëhri sündi
Wëhri sïn dï
Ïwëhr sïn dëhndi
Dowëh sün dö
Dowëh sündi
Ïwëhr sïn dëhndi
Dowëhr sïn dëhndi
Wëhrï sündi
Wëhri sündi
Wëhri sündi
Wëhri sündi
Ïwëhr Dondï
Ïwëhr Dondï
Ïwëhr Dondï
Ïwëhr söhn dï
Rï sï sündi
Rï sï sündi
Rï sï sündi
Rï sï sündi

Aalëh söhn dï
Dëh aalëh söhn dowëhr
ReuGëhlëm/ëstëh
Dowëri söhn dö w/ëh...

Dowëh sün dö
Dowëh sündeïa
Üweuhl söhn dï
Üweuhl sündïa

D/ëm dowisëhn deweleï dëh loï dëh loï
Dowosëhn doweleï döh rïndiï
Dëh söhn dö loï dö wï weloï
Dowosëhn doweleï döh rïndiï
Dëh sëhn dö loï loï loï
Dëh wëh sewelëh döh rïndiï
Dëh sewelëh wisëhn dö loï
Dëh wëh sewelëh welëh wisëhn dö loï

[background voice]
Döhn
Doweh söhn doweh rïn dëwïhn dëh loï ...
[1st voice]
Weloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Gëhmahm maah dëh djzoï Dü Gëh djzïhn
Weloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Gëhmahm maah dëh djzoï Dü dëh djzïhn
[2nd voice]
Sé wö sé wö sé wö sé wisëhn dëh loï (x2)

Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï ri
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï

[background voice]
Döhn
Doweh söhn doweh rïn dëwïhn dëh loï...
[1st voice]
Weloï dëh dü dëh djzïhn
ÜGü mahm maah dëh djzoï Dü Gëh djzïhn
Weloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Gëhmahm maah dëh djzoï Dü dëh djzïhn
[2nd voice]
Sé wö sé wö sé wö sé wisëhn dëh loï (x4)

Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï

Ëwosé Ëworï
Ëwosé Ïwi sï
Ëwosé Ëworï
Ëwosé Ïwi rï
Ëwosé Ëwërï
Ëwosé Ïwi sï
Ëwosé Ëwërï
Ëwosé Ïwi sï

[background voice]
Döhn
Dowëh söhn dowëh rïn dëwïhn dëh loï...
[1st voice]
Weloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Gëhmahm maah dëh djzoï
-- Dü Gëh djzïhn
Weloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Gëhmahm maah mëhm möo
-- Dü dëh djzïhn
[2nd voice]
Sé wö sé
Sé wö sé wö sé wö sé wisëhn dëh loï (x3)

Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï
Ëwos/ë wëhlo woh rï rï rï rï

Ëwosé Ëworï
Ëwosé Ïwi rï
Ëwosé Ëworï
Ëwosé Ïwi sï
Ëwosé Ëwërï
Ëwosé Ïwi sï
Ëwosé Ëwërï
Ëwosé Ïwi sï

Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï
Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa (4x)

Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa (4x)
Allëh Allëhlüïa (4x)

Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï
Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï

Allëhlüïa
Allëhlüïa
Sün dé neï
Allëhlüïa

Döwatsïn Döwatsïn Döwatsïn
Döwatsïn Döwatsïndöh

Allëhlüïa Allëhlüïa Allëh (8x)

Woriïs Dëwïhn Dowïhn Dëwïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa (8x)
Allëhlüïa Allëhlüïa (4x)
Allëhlüïa (8x)
Allëh Allëhlüïa (4x)
Allëhlüïa Allëhlüïa Allëh (4x)
Allëhlüïa Allëhlüïa Allëhlüïa Allëhlüïa ...

Allëh Allëhlüïa
Allëhlüïa Allëhlüïa
Allëh Allëh Allëhlüïa
Allëhlüïa Allëhlüïa Ah-
Allëhlüïa...!

Allëhlüïa [long]
Allëhlüïa [long]
Allëhlüïa [very long]

Hoï Hamtaï Sïm rïm
Hamtaï
Hoï Hamtaï Sïm rïm
Hamtaï