Artist: 
Search: 
Reddit

Magma - C'est La Vie Qui Les A Menés Là! lyrics

Ï met sï dëhn si dëhn soï
Söh wëlïhn söh wëlïhn doï...rïn!
Ü wëhri dëhn sï dëhn soïa
Söh wëlïhn söh wëlïhn doï
Dö rïn dëhn sï dëhn sï dëhn soïa
Söh wëlïhn söh wëlïhn doï...rïn!
Ü wëhri dëhn sï dëhn soï
Söh wëlïhn söh wëlïhn doï
Rin...

Dö wëhr dö wï
- Dö wï rëwï soï!
Ï met sïn šlaGëhn!
- HHOÏ!!!

Dö wëhr
Dö rï
Rï dëhn soï

Ïtsz Ï dö wëritsoï
Ïtsz Ï dö wëritsoï
Ïtsz Ï dö wëritsoï
Ïtsz Ï dö wërissi

Hël! Hël! Hël! Hël! Hël! Hël! ......

DÖ WËRÏSSÏ!
ZAÏN!!!

C'est la vie qui les a menés là... (ad libitum)
C'est la vie...