Artist: 
Search: 
Reddit

Madonna - Cyber-Raga lyrics

Om sri gurubhyo namaha - Hari Om

Svasti prajabhyah, paripala yantam.
Nyayena margena, maheem maheesah.
Go-Brahmanebhyah, shubhamastu nityam.
Lokah samastah sukhino bhavantu

Kayena Vacha manasendriyairva.
Budhyat manava, prakrute svabhavat.
Karomi yadyat sakalam parasmai.
Narayanayeti samarpayami.

Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om

Svasti prajabhyah, paripala yantam.
Nyayena margena, maheem maheesah.
Go-Brahmanebhyah, shubhamastu nityam.
Lokah samastah sukhino bhavantu

Kayena Vacha manasendriyairva.
Budhyat manava, prakrute svabhavat.
Karomi yadyat sakalam parasmai.
Narayanayeti samarpayami.

Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om