Artist: 
Search: 
Reddit

Mad Caddies - Goleta lyrics

Goleta, Goleta, not the place I wanna be
Goleta, Goleta, split twins, both have HIV
Goleta, Goleta, not the place I wanna be
Everybody's gotta come see

Pick it up!

Put it down!

Goleta, Goleta, not the place I wanna be
Goleta, Goleta, this is oh so sticky whip
Goleta, Goleta, not the place I wanna be
Everybody's gotta come see