Artist: 
Search: 
Linkin Park - Somewhere I Belong lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1]
, I had nothing to say
, and i get lost in the nothingness inside of me
, (i was...
03:55
video played 2,383 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Linkin Park - Somewhere I Belong (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: I had nothing to say
BG: Няма нищо да кажа

EN: and i get lost in the nothingness inside of me
BG: и се губят в небитието вътре в мен

EN: (i was confused)
BG: (аз бях объркан)

EN: and i live it all out to find, but im not the only person wit these things in mind
BG: и аз живея го всички, да се намери, но im не единственият човек знам тези неща в ума

EN: (inside of me)
BG: (вътрешната страна на мен)

EN: but all that they can see the words revealed
BG: но всичко, което те могат да видят словата, разкрити

EN: is the only real thing that i got left to feel
BG: е единственото реално нещо, което е останало да се чувстват

EN: (nothing to lose)
BG: (нищо за губене)

EN: just stuck hollow and alone
BG: просто остана кух и сам

EN: and the fault is my own and the fault is my own
BG: и вината е моя и вината е моя

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: i wanna heal i wanna feel what i thought was never real
BG: Искам да се лекува, аз искам да се чувстват това, което мислех, че никога не е бил истински

EN: i wanna let go of the pain ive felt so long.
BG: Искам да пусне на болка ive чувствах толкова дълго време.

EN: erase all the pain til its gone
BG: Изтрий всички болката докато си отиде

EN: i wanna heal i wanna feel like im close to something real.
BG: Искам да се лекува, аз искам да се чувстват като im до нещо истинско.

EN: i wanna find something ive wanted all along
BG: Искам да намеря нещо ive искаше всички по

EN: somewhere i belong
BG: някъде аз принадлежа

EN: and i got nothing to say. i cant believe i didnt fall right down on my face
BG: и аз имам какво да кажа. не мога да повярвам, аз не си падат чак на лицето ми

EN: (i was confused)
BG: (аз бях объркан)

EN: look at everywhere only to find.
BG: гледам навсякъде само да се намери.

EN: it is not the way i had imagined it all in my mind.
BG: Това не е начина, по който съм го измислил всичко в съзнанието ми.

EN: (so what am i)
BG: (така че това, което съм аз)

EN: what do i have but negativity
BG: Какво са но негативизъм

EN: cuz i cant trust no one by the way everyone is looking at me
BG: щото не вярвам никой между другото всеки търси в мен

EN: (nothing to lose)
BG: (нищо за губене)

EN: nothing to gain im hollow and alone
BG: Какво да спечелят im кухи и сам

EN: and the fault is my own
BG: и вината е моя

EN: and the fault is my own
BG: и вината е моя

EN: [repeat chorus]
BG: [припев се повтаря]

EN: [Verse 3] (Chester)
BG: [Стих 3] (Честър)

EN: I will never know myself until i do this on my own
BG: Никога не ще да познавам себе си, докато аз го направя сам

EN: cuz i will never feel anything else until my wounds are healed
BG: щото никога не чувствам нищо друго докато зараснат раните ми

EN: i will never be anything til i break away from me
BG: никога няма да бъде нищо, докато откъснат от мен

EN: i will break away. ill find myself today
BG: Аз ще избягам. Ill се ориентирам днес

EN: [repeat chorus]
BG: [припев се повтаря]