Artist: 
Search: 
Lil Twist - Turn't Up (feat. Busta Rhymes) lyrics (Bulgarian translation). | [Lil Twist]
, (haha yeah, well)
, I stay turnt up like a stove with a t-kettle 
, Swag see it like a...
03:42
video played 1,651 times
added 6 years ago
Reddit

Lil Twist - Turn't Up (feat. Busta Rhymes) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Lil Twist]
BG: [Лил обрат]

EN: (haha yeah, well)
BG: (haha да, добре)

EN: I stay turnt up like a stove with a t-kettle
BG: Аз остана turnt като печка с t-кана

EN: Swag see it like a kid in the hospital
BG: Swag го видите като дете в болницата

EN: All that and your doe still a lot little
BG: Всичко това и си търси все още много малко

EN: Pussy up bust a but spittin hot riddles
BG: Путка нагоре бюст но spittin горещи гатанки

EN: Like a dog off the leash when I say get 'em sic sic ‘em theres another victim
BG: Като куче разстояние каишка когато казвам се ЕМ sic ПКР 'em там друга жертва

EN: Get into the paper when I baseball hit em
BG: Се в хартията когато аз бейзбол удари ЕМ

EN: Python bite yeah da boy sit bent em uh
BG: Питон ухапване да da момче седи наведе ЕМ ъ

EN: What they talkin' about? Like big bros say we walkin 'em out but in my free time I'm learnin how to skate so I'll fuck around and member put the park in the house
BG: Това, което те говорим за? Като Биг bros казват, ние ги ходен, но в свободното си време аз съм learnin как да караш така че аз ще се ебават и член парка в къщата

EN: Propane flow I'm the spark of the south!
BG: Пропан поток аз съм искра на юг!

EN: Bullseye, nigga yeah the target is out!
BG: Булсай, негър да целта е вън!

EN: Errybody go to red carpet is out so high man I can’t come down ahhh
BG: Errybody отидете на червения килим е толкова високо, човек не може да слезе ahhh

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I’m so turnt up in this bitch
BG: Аз съм толкова turnt в тази кучка

EN: Turnt up in this bitch
BG: Turnt нагоре този ме

EN: Got better house note on my wrist no less than 100k for my whip UH
BG: Имам по-добър къща бележка на китката ми не по-малко от 100k за моята камшик UH

EN: Who’s fuckin with me?
BG: Кой е шибан с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin with me
BG: Не е един негър, който е шибан с мен

EN: 9 chicks got a couple with me, wild girls like driving with me!
BG: 9 пилета имам няколко с мен, диви момичета като да караш с мен!

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me
BG: Не е един негър, който е зверски с мен

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me NOPE!
BG: Не е един негър, който е зверски с мен!

EN: [Busta Rhymes]
BG: [Домузчиев]

EN: Twist, lemme get em..
BG: Обрат, lemme добивам Ем...

EN: Shuttin every party down is the minimal
BG: Shuttin всяка страна е минимална

EN: Tell the police lookin' for a nigga like a criminal
BG: Кажете на полицията, гледаш за един негър като престъпник

EN: Ear plugs needed in this mofucka like I got the volume now up way up on the tenth visible
BG: Тапи, необходими в този mofucka, както аз имамзвука сега начин на десета видими

EN: Make a nigga ears bleed till ‘em it is critical niggas think they nice and yeah that shit is kinda typical
BG: Направи Негро ушите кървене до 'em е критично негрите мислят, че хубаво и да, че лайна е доста типично

EN: Till they be alone and then they realize they cant fuck with the kid and study my flow and be gettin analytical
BG: Докато те бъдат сами и тогава те осъзнават, че не могат да се ебаваш с Хлапето и учат ми поток и се аналитични

EN: Some will try to do this but you know who the original
BG: Някои ще се опита да направи това, но знаеш ли кой оригинала

EN: Turnt up crazy nigga kinda cynical
BG: Turnt на доста циничен луд негър

EN: I gotta laugh if you niggas only really knew the half to tell the truth you niggas be soundin' pitiful
BG: Аз трябва да се смея, ако негрите само наистина знаеше половината да каже истината ти скъперник се soundin' жалка

EN: Real talk hommie imma warn you, don't front or I'll sick the little Youngen on ya
BG: Реално говорим hommie imma ви предупредя, не отпред или ще болни малко Youngen на теб

EN: Flow venom lil Twist go get ‘em before I have to heat it up like it was sittin' in a sauna, lookin' like a nigga still hustle on tha corner bossed up like a CEO of Time Warner
BG: Поток отрова Лил обрат Иди ги преди аз трябва да го загряват, като то е седя в сауната, гледаш като един негър все още блъскане на tha ъгъл bossed като главен изпълнителен директор на Time Warner

EN: And if I gotta spittin any longer, somebody gonna probably gonna feel a different kind of torture
BG: И ако аз gotta spittin вече, някой ще вероятно ще се чувстват различен вид на изтезания

EN: when it comes to backin' on the first step, fuck around and be the first to get burnt up
BG: когато става въпрос за backin' на първото стъпало, ебават и бъдете първите, които се изгаря

EN: Niggas know that when we in the building yeah we get it TURNT UP!
BG: Негрите знаем, че когато ние в сградата ние да го ставам TURNT!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I’m so turnt up in this bitch
BG: Аз съм толкова turnt в тази кучка

EN: Turnt up in this bitch
BG: Turnt нагоре този ме

EN: Got better house note on my wrist no less than 100k for my whip UH
BG: Имам по-добър къща бележка на китката ми не по-малко от 100k за моята камшик UH

EN: Who’s fuckin with me?
BG: Кой е шибан с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin with me
BG: Не е един негър, който е шибан с мен

EN: 9 chicks got a couple with me, wild girls like driving with me!
BG: 9 пилета имам няколко с мен, диви момичета като да караш с мен!

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me
BG: Не е един негър, който е зверски с мен

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой нашибаната с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me NOPE!
BG: Не е един негър, който е зверски с мен!

EN: [Twist]
BG: [Обрат]

EN: (hahah)
BG: (hahah)

EN: Get ‘em!
BG: Вземете ги!

EN: On the words big bro gotta tell me
BG: На думи голям брат трябва да ми кажете

EN: Mayweather on the nigga on the bell ring
BG: Мейуедър на негри на камбаната пръстен

EN: Won’t lose if a nigga try to feel me
BG: Няма да загубите, ако един негър се опитват да ме да се чувствам

EN: Gotta betta off chainsaw hill freeze
BG: Трябва да се замразява betta разстояние резачка Хил

EN: Bad chick chop some weed up
BG: Лошо гадже котлет някои плевели

EN: In the back of the black maybach with my feet up
BG: В гърба на черен Майбах с краката нагоре

EN: Franklins like urethra shut the whole mall down with a swipe of the Visa!
BG: Franklins като уретрата затвори целия мол с неточен удар на визата!

EN: Shades black can’t walk up
BG: Черни нюанси не може да ходи

EN: Reeds game full of ice lot of cars like Tonka
BG: Тръстиките игра, пълна с лед много автомобили като Тонка

EN: My swag is awesome, awesome and I run it like Boston
BG: Ми рушвет е страхотно, страхотно и аз го стартирате като Бостън

EN: Flashy like Rondo, got a bash full of bad girls sittin’ in the condo
BG: Наперен като Рондо, имам пълен с лоши момичета, седя в condo Баш

EN: Twizzy half the head honcho shoutout CC ablejacks in da londo!
BG: Twizzy половината главата honcho shoutout CC ablejacks в da londo!

EN: Six swags see the real whip past got the chicks wanna to ride me like Six Flags
BG: Шест swags видите истински камшик миналото има мацки искате да да ме вози като шест знамена

EN: G4, G5 switchbacks
BG: G4, G5 остър

EN: Gone in the earliest gone quick, fast!
BG: Отишъл в най-ранната си отиде бързо, бързо!

EN: Tell B roll it up like Nash
BG: Кажете Б го навивам като наш

EN: While I’m in the back countin’ up this cash
BG: Докато аз съм в countin' на този брой на гърба

EN: Details swag put a pull up in the slap
BG: Детайли рушвет пуснати издърпайте в шамар

EN: Trot wave like I can’t handle the clash!
BG: Тръс вълна, като не може да обработи сблъсък!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I’m so turnt up in this bitch,
BG: Аз съм толкова turnt в тази кучка,

EN: Turnt up in this bitch,
BG: Turnt нагоре в тази кучка,

EN: Got better house note on my wrist no less than 100k for my whip UH
BG: Имам по-добър къща бележка на китката ми не по-малко от 100k за моята камшик UH

EN: Who’s fuckin with me?
BG: Кой е шибан с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin with me
BG: Не е един негър, който е шибан с мен

EN: 9 chicks got a couple with me, wild girls like driving with me!
BG: 9 пилета имам няколко с мен, диви момичета като да караш с мен!

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me
BG: Не е един негърТова е зверски с мен

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Who’s fuckin’ with me?
BG: Кой е зверски с мен?

EN: Aint a nigga that’s fuckin’ with me NOPE!
BG: Не е един негър, който е зверски с мен!

EN: Haha
BG: Haha