Artist: 
Search: 
Kylie Minogue - Where The Wild Roses Grow (feat. Nick Cave) lyrics (Bulgarian translation). | CHORUS:
, They call me The Wild Rose
, But my name was Elisa Day
, Why they call me it I do not...
04:23
video played 5,417 times
added 8 years ago
Reddit

Kylie Minogue - Where The Wild Roses Grow (feat. Nick Cave) (Bulgarian translation) lyrics

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: They call me The Wild Rose
BG: Те ме наричат дива роза

EN: But my name was Elisa Day
BG: Но името ми е Елайза ден

EN: Why they call me it I do not know
BG: Защо ме наричат това аз не знам

EN: For my name was Elisa Day
BG: За моето име е Елайза ден

EN: From the first day I saw her I knew she was the one
BG: От първия ден, когато я видях, знаех, че тя е една

EN: As she stared in my eyes and smiled
BG: Тя се загледа в очите ми и се усмихна

EN: For her lips were the colour of the roses
BG: За устните са цветът на розите

EN: They grew down the river, all bloody and wild
BG: Те нарасна надолу по реката, всички кървави и диви

EN: When he knocked on my door and entered the room
BG: Когато той почука на вратата ми и влезе в стаята

EN: My trembling subsided in his sure embrace
BG: Моят трепет утихна в си сигурен прегръдка

EN: He would be my first man, and with a careful hand
BG: Той ще бъде първият ми, човече и с внимателно ръка

EN: He wiped the tears that ran down my face
BG: Той изтри сълзите, които се стичаха по лицето ми

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: On the second day I brought her a flower
BG: На втория ден й занесох цвете

EN: She was more beautiful than any woman I'd seen
BG: Тя е по-красива от всяка жена съм виждал

EN: I said, 'Do you know where the wild roses grow
BG: Казах, "знаете ли, когато растат дивите рози

EN: So sweet and scarlet and free?'
BG: Толкова сладки и Алено и свободен? "

EN: On the second day he came with a single rose
BG: На втория ден той дойде с една роза

EN: Said: 'Will you give me your loss and your sorrow?'
BG: Каза: "ще ми дадеш си загуба и скръбта ви?"

EN: I nodded my head, as I layed on the bed
BG: Аз кимна главата ми, както аз поставен върху леглото

EN: He said, 'If I show you the roses will you follow?'
BG: Той каза, "Ако аз показвам ти розите ще следвате?"

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: On the third day he took me to the river
BG: На третия ден той ме заведе до река

EN: He showed me the roses and we kissed
BG: Той ми показа розите и ние целуна

EN: And the last thing I heard was a muttered word
BG: И последното нещо, което чух беше промърмори дума

EN: As he stood smiling above me with a rock in his fist
BG: Както той стоеше усмихната над мен с камък в юмрука си

EN: On the last day I took her where the wild roses grow
BG: В последния ден взех я, когато растат дивите рози

EN: And she lay on the bank, the wind light as a thief
BG: И тя лежеше на банката, на вятъра светлина като крадец

EN: As I kissed her goodbye, I said, 'All beauty must die'
BG: Както аз целунах я сбогом, каза, "цялата красота трябва да умре"

EN: And lent down and planted a rose between her teeth
BG: И отпусна надолу и засадени роза между зъбите

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ