Artist: 
Search: 
Reddit

Kula Shaker - Namami Nanda – Nandana lyrics

Sucaru vaktra mandalam sukarna ratna kundalam
Sucarcitanga candanam namami nanda nandana

Vrajangana sunayakam sada sukha pradayakam
Jaganmanah pralobhanam namami nanda nandanam