Artist: 
Search: 
Reddit

Kitsune² - Sota Ryu - Go Beyond lyrics

K-I-T-S-U-N-E squared

Go beyond
G-g-g-g-go beyond

Go beyond
Go beyond

Go beyond

K-I-T-S-U-N-E squared

Go beyond
G-g-g-g-go beyond