Artist: 
Search: 
Juicy J - Talkin Bout (feat. Wiz Khalifa) (On Jimmy Kimmel) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro: Juicy J]
, Swaggeroni
, Trippy niggas... let's get ratchet
, 
, [Hook 2X: Wiz Khalifa &...
03:12
Reddit

Juicy J - Talkin Bout (feat. Wiz Khalifa) (On Jimmy Kimmel) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro: Juicy J]
BG: [Интро: сочни J]

EN: Swaggeroni
BG: Swaggeroni

EN: Trippy niggas... let's get ratchet
BG: Trippy негрите... Нека да ratchet

EN: [Hook 2X: Wiz Khalifa & (Juicy J)]
BG: [Кука 2 X: Стефан Данаилов & (сочни J)]

EN: I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out
BG: Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се

EN: Real niggas know what I’m talkin bout...
BG: Истински негрите знаете какво съм говориш мач...

EN: (I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out)
BG: (Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се)

EN: (Real niggas know what I’m talkin bout...)
BG: (Реални негрите знаете какво съм говориш мач...)

EN: [Verse 1: Juicy J]
BG: [Стих 1: сочни J]

EN: (Trippy, trippy, trippy, turn up)
BG: (Trippy, trippy, trippy, въртя нагоре)

EN: Rack after rack, I got the sack, geeked up of beans, pack after pack (yeah ho)
BG: Багажник след багажник, имам чувала, geeked нагоре на Боб, пакет след пакет (да Хо)

EN: Stay with the nina' 2 cups and a zip, Juicy don't fight I just empty them clips (yeah ho)
BG: Останете с Нина "2 чаши и zip, Juicy не борбата аз просто ги изпуска клипове (да Хо)

EN: Blowing like cash, high off the gas, pay 20 stacks and they run up and blast (yeah ho)
BG: Разпенващ като пари, високо с газ, плащат 20 стека и те тичат нагоре и доменните (да Хо)

EN: Next time you’re see him this face on the shirt, next time car he ride in, stretch limo hearse
BG: Следващия път, когато сте го това лице видите на ризата, следващия път кола, той се вози в, опъвам лимузина катафалка

EN: See why you niggas mad nigga, that to me you so cash nigga
BG: Вижте защо ти скъперник луд негър, че за мен толкова пари негър

EN: Stuffed in a Louie bag nigga, Juicy J be that nigga
BG: Пълнени в Луи чанта негър, Джуси Джей се че Негро

EN: Big bag of that stank killer, codeine in my drink killer
BG: Голяма чанта на която усмърдя убиец, кодеин в моя напитка убиец

EN: Mostly niggas be lyin sayin they is but ain’t killers
BG: Предимно негри се lyin казва те е, но не е убиец

EN: Nigga wanna play with me, I’mma break him off
BG: Негър да играе с мен, I'mma го скъса

EN: Give my youngins, they'll do it, I’mma bring em out (get em)
BG: Дайте ми youngins, те ще го направя, I'mma въвеждат ги навън (да ги)

EN: They gon' get on your ass then they flyin takin off (get em)
BG: Те gon "Вземи си задника тогава те flyin обгръща разстояние (да ги)

EN: Nigga we gon take a life before we take a loss {*gunshot*}
BG: Негро ние Гон отнеме живота преди да вземем загуба {* огнестрелни *}

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out
BG: Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се

EN: Real niggas know what I’m talkin bout...
BG: Истински негрите знаете какво съм говориш мач...

EN: (I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out)
BG: (Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но тесе)

EN: (Real niggas know what I’m talkin bout...)
BG: (Реални негрите знаете какво съм говориш мач...)

EN: [Verse 2: Wiz Khalifa]
BG: [Стих 2: Стефан Данаилов]

EN: My diamonds sing like Ray J homie, every day’s a payday
BG: Моят диаманти пее като Рей Джей homie, всеки ден е ден на плащане

EN: Rollin up that KK, now it’s going down like mayday
BG: Rollin нагоре че КК, сега тя ще е като Мейдей

EN: All my niggas be chilling, stacking money to the ceiling
BG: Моят негрите се охлаждане, стифиране пари до тавана

EN: Used to smoking out the parking lot, now we owning a building oh
BG: Използва за опушване на паркинга, сега ние притежава сграда о

EN: Used to tell niggas I was gonna here but they ain’t really understand
BG: Използва да кажете негри щеше до тук, но те наистина не разбирам

EN: Now they see me in that brand new Rari and start to think I’m the man
BG: Сега те ме види в този чисто нов Rari и започнете да мисля, че съм мъж

EN: Now my jeans cost a grand, now my shows fill the stands
BG: Сега ми джинси струва един велик, сега ми показва попълнете щандове

EN: Now they see that I’m ballin cuz of how they bring in them bands, ooh
BG: Сега те виждат, че аз съм ballin щото на как те въвеждат в тях ленти, ох

EN: Now when niggas be tourin, now my money be foreign
BG: Сега когато негрите се Турин, сега моите пари се чуждестранни

EN: All my niggas be scorin, section very important
BG: Моят негрите се scorin, раздел много важно

EN: I’m cakin up, you fakin up,, I’m rollin weed when I’m wakin up
BG: Аз съм cakin нагоре, вие fakin на,, аз съм rollin трева, когато аз съм wakin

EN: Instead of talkin shit and try to hate on us just grab a joint and come bake with us
BG: Вместо да говориш глупости и се опитват да мразя в нас просто вземете съвместно и да се намаже с нас

EN: (Fuck nigga, hahahaha, uhh)
BG: (Дяволите Негро, хахахаха, Охх)

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out
BG: Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се

EN: Real niggas know what I’m talkin bout...
BG: Истински негрите знаете какво съм говориш мач...

EN: (I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out)
BG: (Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се)

EN: (Real niggas know what I’m talkin bout...)
BG: (Реални негрите знаете какво съм говориш мач...)

EN: [Verse 3: Chris Brown]
BG: [Стих 3: Крис Браун]

EN: (Look, okay, okay)
BG: (Виж, добре, добре)

EN: Front page, I’m on the news: nigga call me a dropout
BG: Първа страница, аз съм по новините: негър ме наричат отпадането

EN: Real nigga, 100, never needing no copout (nah)
BG: Истински негър, 100, никога не се налага не copout (no)

EN: Diamonds on my chain just pop off, you already know what I’m bout
BG: Диаманти по моята верига само гърмя, вие вече знаете какво съм мач

EN: Got bad bitches from overseas but I need a big ass from the south
BG: Имам лош кучки от чужбина, но имам нужда е голям задник отЮжна

EN: Look at us, we made it, bottles up in the air now
BG: Погледнете към нас, ние го прави, бутилки във въздуха сега

EN: 25 racks a night, give a fuck bout sweating your hair out
BG: 25 стелажи на вечер, даде дяволите пристъп изпотяване косата си

EN: Getting trippy man with some frisky things; I am the shit and you niggas anus
BG: Получаване trippy човек с някои скоклив неща; Аз съм лайно и негрите ануса

EN: ‘Cause if I mention yall I’mma make you famous you still ain’t nothing, I’m stainless
BG: Защото ако аз споменавам yall I'mma ви направи известен все още не е нищо, аз съм неръждаема

EN: We famous, anything you want right now, baby girl just name it
BG: Известен, всичко, което искате точно сега, бебе момиче просто я назовем

EN: And I’mma get real deep in the pussy; the number one nigga, ain’t no need for replacement
BG: И I'mma се истински дълбоко в путката; номер едно негри, не е необходимо за замяна

EN: Getting in my spaceship, I’m high as a bitch, fly as a bitch
BG: Получаване в моя кораб, аз съм висок като кучка, летят като кучка

EN: Okay Juicy and Wiz, every day we do this shit
BG: Става сочно и магьосник, всеки ден ние правя този shit

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out
BG: Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се

EN: Real niggas know what I’m talkin bout...
BG: Истински негрите знаете какво съм говориш мач...

EN: (I’m loadin up and I’m ridin out, they talkin shit but they hidin out)
BG: (Аз съм loadin и аз съм ridin, те говориш глупости, но те се)

EN: (Real niggas know what I’m talkin bout...)
BG: (Реални негрите знаете какво съм говориш мач...)