Artist: 
Search: 
John Legend - Rolling In The Deep lyrics (Bulgarian translation). | There's a fire starting in my heart,
, Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark
,...
03:24
video played 3,007 times
added 6 years ago
Reddit

John Legend - Rolling In The Deep (Bulgarian translation) lyrics

EN: You had my heart inside ... (you're gonna wish you) ... of your hand (Never had met me)
BG: Трябваше сърцето ми отвътре ... (Ти ще искате) ... на ръката си (Никога не ме беше изпълнени)

EN: And you played it... (Tears are gonna fall) ... To the beat (Rollin in the deep)
BG: И ти го играе ... (Сълзите са Ще вали) ... До победи (Rollin в дълбочина)

EN: Baby i have no story to be told,
BG: Бебе аз имам никакъв история да бъде разказана,

EN: But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn.
BG: Но аз съм чувал някой от вас и аз ще се направи главата си изгори.

EN: Think of me in the depths of your despair.
BG: Мисли за мен в дълбините на отчаянието.

EN: Making a home down there, as mine sure won't be shared.
BG: Осъществяване на жилище там, като мина сигурно няма да бъдат споделени.

EN: The scars of your love, remind me of us.
BG: Белезите от любовта си, ми напомня за нас.

EN: They keep me thinking that we almost had it all
BG: Те пазят ме да мисля, че ние почти го всички

EN: The scars of your love, they leave me breathless
BG: Белезите от твоята любов, те ме остави без дъх

EN: I can't help feeling ...
BG: Не мога да се чувствам ...

EN: We could have had it all... (you're gonna wish you never had met me) ... Rolling in the deep
BG: Можехме да разполага с пълната ... (Ти ще Пожелавам ви никога не са ми изпълнени) ... Подвижен в дълбокото

EN: (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
BG: (Сълзите са ще падне, търкаляне в дълбочина)

EN: You had my heart inside ... (you're gonna wish you)... of your hand (Never had met me)
BG: Трябваше сърцето ми отвътре ... (Ти ще искате) ... на ръката си (Никога не ме беше изпълнени)

EN: And you played it ... (Tears are gonna fall) ... To the beat (Rolling in the deep)
BG: И ти го играе ... (Сълзите са Ще вали) ... До победи (Подвижен в дълбочина)

EN: Could have had it all
BG: Могло да има всичко

EN: Rolling in the deep.
BG: Подвижен в дълбочина.

EN: You had my heart inside of your hand,
BG: Трябваше ми сърцето вътрешната страна на ръката,

EN: But you played it to the beat.
BG: Но той играе за победа.

EN: Throw your soul through ever ope door (Whoa)
BG: Хвърли душата си чрез все по ОП'Околна среда вратата (О)

EN: Count your blessings to dins what you look for (Whoa -uh)
BG: Бройте благословии на dins това, което търсите (О-ъ-ъ)

EN: Turn my sorrow into treasured gold (Whoa)
BG: Включете мъка ми в ценните златни (О)

EN: You pay me back in kind and reap just what you sow.
BG: Ти ми се изплати в натура и да се възползва само това, което сте посели.

EN: (You're gonna wish you...Never had met me)
BG: (Ти ще се иска да ... Никога не ме беше изпълнени)

EN: We could have had it all (Tears are gonna fall...Rolling in the deep)
BG: Можехме да разполага с пълната (сълзи са ще попаднат ... подвижен в дълбочина)

EN: We could have had it all (you're gonna wish you ...never had met me)
BG: Можехме да разполага с пълната (ти ще искаш никога не ... ми беше изпълнени)

EN: It all. (Tears are gonna fall)
BG: Всичко. (Сълзите са Ще вали)

EN: It all
BG: Всичко

EN: It all (Rolling in the deep)
BG: Всичко (Подвижен в дълбочина)

EN: We could have had it all (you're gonna wish you, never had met me)
BG: Можехме да разполага с пълната (ти ще искаш, никога не са ми изпълнени)

EN: Rolling in the deep (Tears are gonna fall rolling in the deep)
BG: Подвижен в дълбоки (сълзи се ще попаднат търкаляне в дълбочина)

EN: You had my heart inside ... (you're gonna wish you) ... of your hand (Never had met me)
BG: Трябваше сърцето ми отвътре ... (Ти ще искате) ... на ръката си (Никога не ме беше изпълнени)

EN: And you played it ... (Tears are gonna fall) ...to the beat (Rolling in the deep)
BG: И ти го играе ... (Сълзите са Ще вали) ... в ритъма (Подвижен в дълбочина)

EN: We could have had it all (you're wish you never had met me)
BG: Можехме да разполага с пълната (ти си желание никога не си ме изпълнени)

EN: Rolling in the deep (tears are gonna fall, rolling in the deep)
BG: Подвижен в дълбоки (сълзи ще паднат, търкаляне в дълбочина)

EN: You had my heart inside ... (you're gonna wish you) ... of your hand (Never had met me)
BG: Трябваше сърцето ми отвътре ... (Ти ще искате) ... на ръката си (Никога не ме беше изпълнени)

EN: But you played it
BG: Но той е имал

EN: You played it.
BG: Ти го играе.

EN: You played it.
BG: Ти го играе.

EN: You played it to the beat.
BG: Вие се играе до победа.